Voorjaarsbeschouwing GroenLinks Waalre Kadernota 2017

GROENLINKS:

Samen Duurzaam en Sociaal ontwikkelen

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

De fractie GroenLinks Waalre heeft waardering voor de positieve en realistische benadering van de opgaven en kansen voor 2017 en verder.
Met name de balans tussen de opgaven in het sociale domein en de financiële mogelijkheden is een lastige opgave, die door ons vooralsnog als voldoende wordt beoordeeld.

Investeren in elkaar
Als lokale samenleving moeten we zorgen voor een goed en sterk verband op sociaal, cultureel en economisch gebied. Dat maakt onze gemeente krachtig en bestuurlijk duurzaam. Veel voorlichting, persoonlijke aandacht en actief beleid t.a.v. onderbenutting is hard nodig. De nieuwe benadering van de zorg- en welzijnspraktijk maakt het voor veel mensen lastig. Hierbij kan een dynamische en creatieve benadering voor nieuwe energie en vertrouwen zorgen. Een wedstrijd voor een nieuw Waalres woord voor ‘mantelzorger’ kan hiervoor symbool staan.

Gemeenschapshuizen
We zijn blij met de ontwikkelingen rond het Klooster, waar de sociaal- culturele activiteiten voortgang kunnen vinden met het nieuwe exploitatiemodel.
We vinden de ontwikkeling van het sociaal- cultureel activiteiten programma voor het nieuwe MFC gemeentehuis achterblijven. We willen hiervoor een reservering opgenomen zien om een goede start met de nieuwe situatie te faciliteren.

Openbare ruimte visie
Met een goed afgewogen pakket van maatregelen om de openbare ruimte te ontwikkelen kan de leefbaarheid verder verbeteren. De herinrichting van de N69 en de voorbereiding hiervan heeft een planontwikkel-visie nodig die de burgerparticipatie hierin maximaal integreert. Dit project ter hand nemen als een nieuwe vorm van samenwerken waarbij de kennis en creativiteit van burgers wordt ingezet om een breed gedragen en innovatief project te realiseren. Hack de N69!

Burgerinitiatief en vluchtelingen
Democratisering en participatie kunnen we verbeteren door meer ‘bottom-up’ te benaderen. Activiteiten in buurten faciliteren en stimuleren kan met inzet van in de regio aanwezige ervaring en kennis (social design) worden ingezet. Juist uitdagingen als inburgering en socialisatie van vluchtelingen en statushouders zijn een verrijking van het sociale en culturele weefsel.

Inhaalslag sociale woningbouw
Met prioriteit moeten achterstanden in de volkshuisvesting, voor integratie van statushouders worden ingelopen, maar ook voor starters op de woningmarkt. Het regio- “Actieplan statushouders” om versneld huisvesting te realiseren, spreekt ons aan en biedt kansen.

Duurzaamheidsagenda
De aanleg van PV-Zonneparken van 1-3 hectare moet snel gerealiseerd worden op goedkope onrendabele grondposities (taluds/geluidsschermen A67, overtollige bedrijventerreinen): snel inventariseren. Deze grootschalige zonnevelden leveren een substantiële bijdrage om de gestelde doelen te halen.

raadsagenda juni/juli 2016

Voorlopige planning raadsbijeenkomsten voor het zomerreces

14 juni:
•    Beeldvormend:
•    Zaakgericht werken
•    Plan van aanpak/kaders Gebiedsvisie ‘’t Hazzo en omgeving
•    Herinrichting openbaar gebied Waalre-dorp, Markt en omgeving

21 juni:
•    Besluitvormend:
•    Gemeenschappelijke regeling GGD
•    Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio
•    Jaarrekening Ergon

•    Oordeelsvormend:
•    4e Turap
•    Kadernota

5 juli:
•    Besluitvormend:
•    4e Turap
•    Kadernota

•    Oordeelsvormend:
•    Jaarrekening 2015

12 juli:
•    Besluitvormend:
•    Jaarrekening 2015

•    Oordeelsvormend:
•    Ondersteuningsbeleid
•    Krediet CPO Beekdael
•    Verordening Kwaliteit Vergunning, Toezicht en Handhaving
•    Toezichtsinformatie
•    Zaakgericht werken
•    5e Turap

19 juli:
•    Besluitvormend:
•    Ondersteuningsbeleid
•    Krediet CPO Beekdael
•    Verordening Kwaliteit Vergunning, Toezicht en Handhaving
•    Zaakgericht werken
•    5e Turap
•    Toezichtsinformatie
•    Reglement van Orde

Vuurwerkverbod Waalre

Al langer zijn de bezwaren tegen het afsteken van vuurwerk aan de orde. Het is gevaarlijk en er vallen elk jaar veel slachtoffers, vaak omstanders die zelf geen vuurwerk afsteken. Er wordt ook veel materiele schade aangericht aan partikuliere en gemeentelijke eigendommen. Er is daarnaast vaak sprake van ernstige luchtverontreiniging door het vuurwerk.

Menige gemeente is momenteel bezig met het invoeren van een vuurwerkverbod in aangewezen gebieden, met het organiseren van een (alternatieve) centrale vuurwerkshow, en met voorlichting en voorzieningen betreffende preventie van ongelukken (met bijvoorbeeld zgn. vuurwerkbrillen).

Wij vinden dat het College van Waalre een paar gebieden moet aanwijzen waar een vuurwerkverbod geldt. Dat zal moeten gelden voor de winkelcentra Den Hof en De Bus, de zorgcentra Hoevenakkers, Het Laar. Meer gebieden zijn optioneel. Daarnaast zijn een voorlichtingscampagne en preventieve maatregelen gewenst.

De APV van Waalre vermeldt:

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.


Meer informatie over vuurwerk:

Rijksoverheid

VNG

Verordening Oirschot

Tips voor veilig vuurwerk

Weef behoeften en kansen tot een mooi en sterk geheel

Er zitten veel goede ideeën in de begroting, zoals de aandacht voor duurzaamheid en de plannen om ontmoeting en samenwerking tussen de gemeente en de inwoners te stimuleren. Maar mooie woorden zijn niet genoeg. Het moet ook echt gebeuren. GroenLinks vindt dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren tot een slechte balans hebben geleid.

Er is eenzijdig gekeken naar financiën – een sluitende begroting lijkt het belangrijkst -  terwijl je juist de veranderingsbereidheid die in een crisis ontstaat, zou moeten gebruiken om de samenleving toekomstbestendig te maken. Daar mag je gerust in investeren. GroenLinks wil de komende jaren alsnog die slag maken. Wij vinden dat de overheid een veel stimulerender rol moet spelen in de maatschappij. Als gemeente kun je het verschil maken door je veel meer te verweven met de inwoners. Waarom zijn er zo weinig initiatieven waarin ambtenaren en vrijwilligers sámen optrekken? Als gemeente moet je veel actiever aan inwoners vragen wat ze nodig hebben en welke ze ideeën hebben.

Een goede gemeente zorgt pro-actief voor een inspirerende omgeving: straten en andere openbare ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, een cultuur waarin creativiteit en initiatief worden beloond. Als lokale overheid moet je een vertrouwensband hebben met je inwoners. Je laat zien wat je doet: open data, open spending. Je betrekt bewoners in een vroeg stadium bij beslissingen, niet pas als het al een voldongen feit is. Over wat er in het dorp moet gebeuren, ideeën, mogelijkheden, initiatieven, het gebruik van de openbare ruimte, van gebouwen, moet je met heel veel mensen praten.

Als je ideeën bij elkaar brengt, ontstaat er zoveel meer dan er nu mogelijk lijkt. Dan krijgen mensen inspiratie en energie en gaan ze elkaar stimuleren. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Mensen moeten eraan gewend raken dat de gemeente positief reageert als je met een idee komt. De gemeente zal dat dus vlot moeten trekken door bijvoorbeeld een stukje grond ter beschikking te stellen aan mensen die ervoor te porren zijn om daar samen op te gaan tuinieren, of door aan de gesprekstafel duurzaamheid niet alleen met bestuurders te praten maar ook met inwoners en goede ideeën te stimuleren met ruimte en middelen.

Dat is voor GroenLinks de gemeente: een Wever die mensen, mogelijkheden en belangen in elkaar vlecht en zo een mooi en sterk geheel creëert.

René Paré, fractievoorzitter

(publicatie in De Schakel)

Burgerklacht Waalre

Ik heb een bewoner voor het indienen van een melding/klacht verwezen naar dit formulier, maar ik schaam mij hiervoor.
Dit is niet functioneel en niet van deze tijd.

Een paar punten van kritiek, naast het feit dat er in geval van acute overlast geen contact-mogelijkheid wordt aangeboden met de buurtbrigadiers of BOA’s.

  • Bij kies onderwerp is de keuze voor “anders” niet mogelijk.
  • Bij kies woonplaats is alleen Waalre mogelijk. Laat die keuze dan weg, of neem de buurgemeenten hierbij op. Voor bewoners zijn grenzen niet zo belangrijk.
  • Kies een straat werkt niet altijd, er komen soms geen straatnamen tevoorschijn, noch kun je dan een straatnaam zelf invullen. Het kan ook gaan om een gebouw, locatie, gebied of buurt.
  • Fax als communicatiekanaal zou vervangen dienen te worden door een Twitteradres dat wordt gemonitord door gemeente en politie.

Algemeen: anticipeer op de bewoner die op deze pagina terecht komt vanwege een probleem, frustratie of conflict.
Advies is om een FAQ toe te voegen met oplossingen en antwoorden op veel gestelde vragen.

Geef ook openheid van zaken door een grafiek te tonen van welke problemen er gemeld worden en hoe snel ze worfen opgelost bijvoorbeeld.

Dit bericht is als melding ingevoerd in het systeem.