Provinciale Statenverkiezingen

Luchtkwaliteit A2 onverantwoordelijk verwaarloosd

Wij hebben in Waalre langs de N69 te maken met extreem slechte luchtkwaliteit. In de top drie van Nederland dus. Niet alleen Waalre heeft hiermee te maken, maar de hele regio. De Leenderweg in Eindhoven heeft ook trieste records op haar naam.
Een doelgerichte aanpak hiervan is ver te zoeken. Er wordt gesteggeld over extra snelwegen die de lokale overlast zouden verlichten. Maar er wordt intussen voortdurend beleid ontwikkeld dat leidt tot nog meer autowegen.
Natuurlijk is men in lokaal, provinciaal en nationaal bestuur doodsbenauwd voor het aanpakken van de heilige koe. Maar duidelijke doelgerichte crisisaanpak van de slechte lucht moet wel op korte termijn worden gestart.
Dus luchtfilterende geluidsschermen, beperkingen in de hoeveelheid autoverplaatsingen door rantsoenering gerelateerd aan de luchtkwaliteit. Roetfilters nu meteen, als noodmaatregel met beroep op de volksgezondheid. En groenstroken langs en rond alle drukke wegen, die de lucht filteren van fijn stof.
De huidige kap van groen langs de A2 rond Eindhoven voor de wegverdubbeling resulteert in directe verwijdering van grote hoeveelheden luchtzuiverende bomen en struiken. De compensatie-aanplant op stukjes grond die ver verwijderd zijn van de rijstroken, is een aanfluiting, die het grote verlies aan buffergroen absoluut niet compenseert. Schande!
Dit moet op korte termijn worden hersteld door extra groenaanplant in de bufferzones rond de autowegen. Deskundigheid op dit gebied is blijkbaar ver te zoeken in de gelederen van Rijkswaterstaat. Is hier teveel geluisterd/de oren laten hangen naar de autolobby en de wegenbouwindustrie?
Een onderzoek naar de gang van zaken tijdens de voorbereidingen, aanbesteding, en planontwikkeling moet nu reeds worden uitgevoerd, niet als we over een jaar voor voldongen feiten komen te staan. Openheid van zaken? Met de wet op de openbaarheid van bestuur is misschien nu al veel boven water te halen, dat duidelijkheid verschaft over de gevolgde procedures en genomen beslissingen. De vinger op de pols. Helderheid.

Duurzame mobiliteit tegen autoverslaving

Laat de provincie de gemeenten nu eens ruimhartig steunen in betere fiets- en loopvoorzieningen. Voorrang voor klimaatvriendelijkheid. Dat betekent meer groen bij de stoplichten. Aparte wandel- en fietspaden, fietstunnels, fietsstallingen, fietsinnovatie, fietscultuur.
Is er beleid voor bakfietsen? Nee? Waarom niet!
Personeelsbeleid van de overheid: Bij gelijke geschiktheid de voorkeur voor fietsers.
Veiligheid en voorrang voor lopers en fietsers is een cultuurverandering in beleid en uitvoering, die alleen door daadkrachtig te stimuleren succesvol kan worden. De auto zit bij veel mensen tussen de oren. Autoverslaving is een cultureel geaccepteerd fenomeen, dat alleen door een langlopende therapie kan worden bestreden.
De dealers van de voor deze verslaving noodzakelijke middelen worden betaald door de autoindustrie, die alleen gevoelig is voor winsten en marktaandeel. Daar ligt ook de achilleshiel van de aanvoerkant. Wanneer de winsten worden aangetast door protesterende en procederende burgers en overheden tegen excessen van vervuiling, is er een kentering te verwachten van deze kant.
De gebruikers van automobielen kunnen worden ontwend door de alternatieven zo aangenaam en positief mogelijk te maken. Met financiele prikkels, gezondheidsclaims, beroep op verantwoordelijkheidsgevoel, sociaal gewenst gedrag stimulering, individuele motivatie, training en voorlichting, zal er een langlopend duurzaam en intensief programma moeten worden ontwikkeld.
Daarnaast is er onderzoek nodig naar meer en andere duurzame alternatieven. Is de opgeheven spoorlijn van Eindhoven naar het zuiden weer levensvatbaar? Wat is de te verwachten hoeveelheid reizigers, en wat kosten de automobilisten de maatschappij per persoon eigenlijk wel? Inclusief ongevallen-statistieken en misdaadcijfers en milieuvervuiling en gezondheidszorg en kapitaalvernietiging en economische schade door tijdverlies in de files, en noem maar op.

Innovatie in duurzaamheid geblokkeerd

Wat kunnen onderzoekers en ontwikkelaars bij de technische universiteiten en het bedrijfsleven (philips research) bijdragen aan duurzaamheid-ontwikkeling? Daarvoor is veel te weinig aandacht van de bestuurders en politici, naïviteit in feite. De ogen gesloten voor al dat prachtige nieuwe gedachtengoed.
Er loopt bij de TU/e een programma voor ondernemers om kennis te laten maken met de faculteiten en de onderzoeksprogramma’s. Ik heb daar het afgelopen academische jaar nog geen enkele politicus of bestuurder gezien. Wel al een sporadische kunstenaar. De tijd is rijp om de politieke en bestuurlijke kleilagen te infiltreren met mind-boggling nieuwe ontwikkelingen, die niet alleen voor de deur staan, maar bij wijze van spreken zelfs het concept van de deur zelf overbodig hebben gemaakt…
De nieuwe generaties ontwerpers en ontwikkelaars staan te springen om mogelijkheden de beschikbare technologie aan te wenden voor duurzame toepassingen, maar door bureaucratische vestingwallen en slotgrachten wordt directe applicatie van doorbraken in de koppeling van technologie en mensgerichte oplossingen geblokkeerd.
Meer transparantie en informatie over mogelijke verbeteringen/doorbraken zal leiden tot een snellere, meer duurzame, – creatieve en meer efficiënte ontwikkeling van innovatie in cultuur en economie. De wet van Moore heeft in de wetenschap en technologie een cultstatus verworven. Maar de maatschappelijke, sociale, culturele en individuele gevolgen hiervan zijn totaal onderschat. Opnieuw naïviteit en bureaucratische blokkades die ons parten spelen.

René Paré

You must be logged in to post a comment.