Concept Begroting 2007

Reactie GroenLinks Waalre (lange versie)

Waalre bijna op de goede weg

Deze eerste begroting van ons nieuwe college biedt hoop op een beleid dat meer transparantie laat zien, dat door projectmatig te werken controleerbaar wordt, en een beleid dat een aantal doelstellingen van de visie Waalre 2020 uitwerkt. Maar daarnaast ontbreken er een aantal belangrijke elementen, en is de invulling van met name maatregelen voor verbetering van de luchtkwaliteit, de bescherming van groen en de sociaal-culturele ontwikkeling onvoldoende tot zwak.

Ook is de concentratie op het projectgericht werken een gevaar voor het integraal zien en aanpakken van problemen. Er moet worden voorkomen dat projectgericht werken verwordt tot een denken in hokjes, en de creativiteit doodslaat. In tal van maatschappelijke gebieden wordt hard gewerkt aan het terugdringen van sectoraal denken, en dat moet dan niet hier worden gestimuleerd.

In deze korte reactie willen we een aantal onderdelen behandelen.

Ten aanzien van het project N69 vinden wij dat de titel hiervan moet zijn Luchtkwaliteit en Leefomgeving. Op die manier is het mogelijk om veel directer de problemen aan te pakken, de oplossingen ook te betrekken op de A2 en andere oorzaken van slechte lucht en geluidhinder.
Er wordt gesproken over middellange termijn – en lange termijn aanpak, terwijl er nu vandaag een probleem is, dat nu aangepakt moet worden. In de begroting moet ruimte komen voor directe aanpak van de oorzaak van het probleem.
Die aanpak kan bestaan uit het planten van groenstroken die direct langs de wegen de lucht zuiveren van een deel van het fijn stof. De compensatie van de 60.000 gekapte bomen langs de A2 moet ter plekke worden ingevuld met een grote hoeveelheid groen. Ook het door het CDA voorgestelde sproeien met water kan direct verlichting geven. Rijkswaterstaat dient hierop te worden aangesproken, om samen met Waalre tot een oplossing te komen voor de acute luchtproblematiek.

Ook dient het openbaar vervoer onmiddellijk krachtig te worden gestimuleerd door extra lijnen, kortingsregelingen en experimenteren met gratis openbaar vervoer. Daarnaast moet fietsverkeer worden aangemoedigd door veel meer voorrang bij verkeerslichten, veiliger verbindingen via secundaire wegen. Hiervoor kan budget worden gevonden in het invoeren van betaald parkeren.

Een visie die werkelijk voor een ommekeer in de toenemende vervuiling kan zorgen vinden wij niet in deze begroting. Waarschijnlijk kan een gemandateerde taskforce bestaande uit bewoners, belangengroepen en buurgemeenten samen voor meer en krachtiger oplossingen zorgen dan de beoogde praatgroep.

In samenhang hiermee vinden wij de voorgestelde aanpak van het Lokaal Verkeer veel te voorzichtig en te traag. Het uitgangspunt is nog steeds om het de heilige koe naar de zin te maken, en niet de noodzakelijke mentaliteitsverandering. Wat doet de gemeente zelf om het goede voorbeeld te geven? Wordt er in alle beleidsontwikkeling voorrang gegeven aan klimaat-vriendelijk handelen? Krijgt langzaam verkeer voorrang? Is een fietsenplan?
Wij pleiten voor meer creativiteit en daadkracht bij het terugdringen van lokaal autoverkeer, en zo op korte en lange termijn verbetering in het woon- en leefklimaat te bewerkstelligen.
Het verbaast ons dat er bij de ontwerpen voor de nieuwe A2 afrit bij de High Tech Campus geen voorzieningen voor fietsers zijn opgenomen. Met name in de nieuwe woonwijk Waalre Noord zullen aanzienlijke aantallen werknemers van de HTCE gaan wonen. Wij willen graag pleiten voor het reserveren van budget voor het aanleggen van een fietsverbinding naar de A2 oversteek HTCE, en overleg met Rijkswaterstaat en Philips voor het realiseren van deze verbinding.

Wat betreft het programma voor de woonomgeving zijn er ook kanttekeningen te maken bij de woningbouw plannen. Hierin is niets terug te vinden van de in een aantal voorjaarsnota’s bepleitte vervlechting van wonen, werken en recreeëren. Dat verbaast, omdat dit algemeen wordt erkend als een probaat middel om de behoeftere mobiliteit per auto te verminderen. Wij zouden op dit punt een correctie willen voorstellen van strategische doelstellingen. Tevens is het voortvarend aanleggen van breedband in nieuwe projecten een stimulans voor meer thuiswerken.

In de 2e paragraaf van het programma woonomgeving vinden we de opmerking “… zal het college erop inzetten dat de aansluiting van de Campus op de A2/A67 ook aan Waalrese zijde benut wordt voor hoogwaardige kennisindustrie.” Terwijl in de afgelopen raadsvergadering er juist een meerderheid tegen deze aantasting van de groene buffer heeft uitgesproken. Is deze politieke boodschap niet aangekomen bij het college of wil zij dit naast zich neerleggen?

Ten aanzien van het onderwerp brede school vinden wij de integratie met meer cultureel en sociaal gerichte projecten nog onvoldoende. Zo zou er in de brede school Ekenrooi bijvoorbeeld een muziekschool kunnen worden gefaciliteerd, en op meer gebieden pro-actief worden gestimuleerd, in plaats van alleen vraaggericht achterover te leunen.
Ook vinden wij het interessant om te onderzoeken wat het afbreukrisico is van de huidige plannen, in verband met juridische aspecten. Wat zijn de consequenties voor de begroting als er wijzigingen optreden in de planning? Zijn er met niet benutte budgetten directe verbeteringen voor de huidige scholen haalbaar?

De plannen voor verbetering van de dienstverlening en de geloofwaardigheid van het democratisch proces zijn alleen haalbaar als er concrete toetsbare beleidsregels zijn ontwikkeld. Het ontbreken van een helder en duidelijk bomen-beleidsplan en groenbeleid kan dan alleen leiden tot foute beslissingen en verkeerde maatregelen. Er moet meer vanuit de beleving van de bewoners worden gedacht, en minder in abstracte beleidskaders. Een actief beleid op het gebied van bos- en faunabeheer kan rekenen op rijkssubsidies om de kosten te dekken.

De straatverlichting vergt grote bedragen en levert milieubelasting door het stroomverbruik. Deze voor de veiligheid noodzakelijke voorziening kan in de nabije toekomst echter veel goedkoper en vele malen zuiniger en duurzamer worden uitgevoerd met de nieuwe generatie LED verlichting. Wij vragen daarom een onmiddellijke investeringsstop op het gebied van aanleg en renovatie en onderhoud van straatverlichting. Met deskundigen dient er vervolgens een plan van aanpak te komen voor de vervanging van alle verlichting, ook in gebouwen en voorzieningen van de gemeente.

Het programma bestuur kent een paragraaf digitale balie, en in de bijlage bedrijfsvoering wordt gesproken over informatisering. Uit geen van beide teksten blijkt enige notie van de noodzaak om op korte termijn over te gaan op open source software. Dit door de Europese unie vastgestelde beleid, dat onlangs ook in de 2e kamer is vastgesteld (motie Vendrig) geeft de overheid opdracht om met voor alle burgers gratis en openbaar toegankelijke data te werken. De investeringen in meer en nieuwe Microsoft software die voorzien zijn kunnen nu tevens veel goedkoper worden aangeschaft. We willen als overheid de burger niet opzadelen met verplicht commerciële software.

Wat betreft de regionale samenwerking vinden wij het noodzakelijk dat er als startpunt bij het aangaan en verder ontwikkelen van de samenwerking wordt uitgegaan van de eigen culturele, sociale en geografische samenhang, en niet vanuit begrippen als “A2 gemeenten”. Waalre is in de eerste plaats een Kempengemeente, en geen afvoerputje van de A2. Tevens ontbreekt bij dit beleidsvoornemen de prestatie indicator.

Algemeen moet worden opgemerkt dat praktisch alle “Prestatie indicators” bij de beleidsvoornemens vreselijk vaag en niet concreet zijn. Met name het ontbreken van getallen bij deze indicatoren maken het onmogelijk hierop objectief te toetsen. Verbetering hiervan is dringend noodzakelijk.

You must be logged in to post a comment.