Motie Klimaatmonitor

MOTIE

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 27 februari 2007;

Gezien de toegenomen bezorgdheid bij de bevolking, de regering en het bedrijfsleven omtrent de klimaatverandering, en gelet op het CoolClimate manifest van prominente Nederlanders. (www.Coolclimate.nu)

Overwegende dat:
er op diverse terreinen concrete energiebesparende klimaatvriendelijke maatregelen nodig en wenselijk zijn, die de gemeente Waalre direct betreffen,

Lees verder…