Motie Klimaatmonitor

MOTIE

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 27 februari 2007;

Gezien de toegenomen bezorgdheid bij de bevolking, de regering en het bedrijfsleven omtrent de klimaatverandering, en gelet op het CoolClimate manifest van prominente Nederlanders. (www.Coolclimate.nu)

Overwegende dat:
er op diverse terreinen concrete energiebesparende klimaatvriendelijke maatregelen nodig en wenselijk zijn, die de gemeente Waalre direct betreffen, zoals:

 • energiezuinig werken in gemeentelijke gebouwen;
 • gebruik van uitsluitend groene energie;
 • zelf opwekken van energie door zon, wind, waterkracht, aardwarmte onderzoeken;
 • klimaatvriendelijke openbare verlichting;
 • bevorderen van langzaam verkeer en openbaar vervoer voor alle gemeentelijke diensten en leveranciers, en terugdringen van vervuilend vervoer;
 • voortvarend bomenbeleid gericht op een significante jaarlijkse toename van de hoeveelheid groen;
 • stimuleren klimaatvriendelijk bouwen van huizen en bedrijven;
 • afschaffen van airconditioning systemen die niet zero-energy zijn;
 • voorlichting over vervuiling door open haard gebruik, en ontmoedigen gebruik hiervan;
 • belastingmaatregelen ter bevordering klimaatvriendelijkheid te ontwikkelen.

Spreekt uit dat:

 • er een klimaatmonitor dient te worden uitgevoerd op zo kort mogelijke termijn, waarin minimaal bovenstaande onderwerpen zijn opgenomen
 • de hieruit blijkende noodzakelijke maatregelen zo spoedig mogelijk moeten worden uitgevoerd

Verzoekt het college:

 • binnen 4 weken een voorstel te formuleren voor het invullen van deze opdracht
 • een budget voor te stellen waarmee de gewenste maatregelen op korte en lange termijn kunnen worden uitgevoerd, en daarin de besparing op lange termijn mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door de volgende fracties:

GroenLinks

R. Paré

Resultaat: Zowel college als overige fracties onderschreven het belang van de aandacht vor klimaatmaatregelen. De wethouder heeft beloofd deze motie in het SRE verband in te brengen, waardoor een stemming overbodig werd. Wordt vervolgd.

You must be logged in to post a comment.