Voorjaarsnota 2007 – GroenLinks Waalre – april 2007 [lange versie]

Het roer moet om!

De komende periode staat wat GroenLinks betreft ons serieuze gezamenlijke antwoord op de klimaatverandering centraal, naast de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden maar ook zorgen baren. Het roer moet om. En niet eerst ergens anders, maar nu ook hier.

Cultuuromslag

Het is onze vurige wens dat het bestuur en de organisatie, samen met de raad, visie en uitvoering ontwikkelt die op slimme wijze problemen oplost door kansen daadwerkelijk te ontwikkelen. Met andere woorden: maak van een nadeel een voordeel. Vaak liggen dergelijke mogelijkheden voor het oprapen, als er oog voor is.

Teneinde deze ambitieuze keuze een serieuze kans te geven zullen de neuzen dezelfde kant op moeten wijzen. Dit heeft onder meer te maken met een cultuuromslag in ons denken. Hiervoor hebben we als bewoners en gemeente wellicht baat bij duidelijke informatie en inspiratie, die ons doet inzien dat je werkelijk met klimaatvriendelijke ontwikkelingen economisch en maatschappelijk vooruitgang kan bieden, die met de oude economie niet haalbaar was.

VOORBEELD:
De aanstaande mini-conferentie over duurzaam en klimaatvriendelijk wonen op 10 mei, die is geïnitieerd door de PvdA, is niet alleen praktisch omarmd door GroenLinks en D66, maar vindt inhoudelijk sterke weerklank bij alle partijen. Er is een brede consensus over de noodzaak maatregelen te nemen die de verbetering van het lokale klimaat en de drastische vermindering van de belasting van het lucht-, water-, en landklimaat bewerkstelligen.

De ‘klimaatverandering’ op politiek niveau komt ook tot uiting in praktisch elke raadsvergadering of-bijeenkomst, waar telkens brede steun is voor ideeën, moties en amendementen die milieu, luchtkwaliteit, klimaatvriendelijk beleid, groen – en bomen behoud etc. tot onderwerp hebben.
Deze trend betekent een bijstelling en aanscherping van het Waalre 2020 visiedocument, die per direct een wijziging van de begroting vereist. We moeten de ontwikkelingen zeer serieus nemen, en dat betekent ook dat er financiële consequenties zijn. Maar zoals gezegd, die kunnen op de lange termijn beter uitpakken dan doorgaan op de huidige doodlopende weg.

We hoeven in Waalre dit alles niet alleen te doen: er vinden op dit moment dergelijke koerswijzigingen plaats in alle gemeenten, provincies, rijks – en europese overheden. (Rotterdam: 50% CO2 reductie.) Zelfs de grote bedrijven dringen er bij de regering op aan om serieuze maatregelen te nemen die het milieu- en klimaatbeleid te verbeteren. De Europese regeringsleiders hebben zich uitgesproken voor een ambitieuze vermindering van de klimaatbelasting. Voor Waalre betekent dit een kans om het karakter van groene gemeente kracht bij te zetten door een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten, en hiervoor samenwerking aan te gaan met hogere overheden en adequate delen van het bedrijfsleven.

Woonklimaat

De klimaatbewuste aanpak van nieuwe en bestaande bouw dient krachtig te worden gestimuleerd, en waar nodig worden voorgeschreven. Zero-energy huizen zijn technisch realiseerbaar. Met een bescheiden investering is de lange termijn besparing meer dan rendabel. De (bouw)markt is conservatief en wacht gelaten op de onvermijdelijke richtlijnen: maak die dan! Innovatie vindt alleen plaats als er marktverstoring optreedt, dus overheid neem je verantwoordelijkheid en wees niet te voorzichtig. Raad wees wijs, zet bestuur aan tot handelen.

In nieuwbouw projecten zoals Waalre Noord, Ekenrooi Zuid, inbreidingslokaties en ruimte-voor-ruimte-bouw moet worden bepaald dat zero-energy voortaan de norm is, en dat in afwijking hiervan compensatie dient te worden gerealiseerd die 125% is van de belasting. Anticiperend op de komende hittegolven moeten nieuwe huizen verplicht een geïntegreerd bouwtechnisch koelsysteem hebben dat extreem belastende airco systemen overbodig maakt.

VOORBEELD
De standaard open haard bij veel huizen kan worden omgebouwd tot een natuurlijk koelsysteem, door het kanaal te gebruiken voor luchtcirculatie in het hele huis. De gemeente kan dit financieel mogelijk maken door hiervoor een collectieve subsidie aan te vragen. En er wordt geen vervuiling meer geproduceerd door de walmende rookkanalen.

Bij nieuwbouw moet alle aandacht worden geschonken aan duurzaam bouwen, levensloopbestendig bouwen, energiezuinig en klimaatvriendelijk bouwen. Keuze van bouwpartners (projectontwikkelaar, architect, financier, bouwbedrijf, corporatie) moet zich duidelijk en expliciet richten op bewezen prestaties qua klimaatvriendelijk, efficiency-maximalisatie (bouwsector = extreem qua verspilling), duurzaam en energiebewust bouwen.

Het percentage sociale woningbouw moet naar onze mening minimaal 50% zijn. Ook voor reguliere woningbouw betreft. Bij inbreidingslocaties en ruimte-voor-ruimte-bouw dient deze verdeelsleutel te worden toegepast. Hiervoor moet in de begroting ruimte worden gemaakt.
De toename van de behoefte aan woningen voor alleenstaanden, zowel jongeren als ouderen moet worden vertaald in een aangepaste bouwverhouding.

Verkeersproblematiek dient te worden benaderd vanuit het principe overlast terugdringen, alternatieven ontwikkelen, in samenhang met vermindering van met name uitstoot CO2 en fijn stof. De Taskforce Luchtkwaliteit dient financiële- en beleidsruimte te krijgen om zowel korte – als lange termijn maatregelen te nemen om zo snel mogelijk resultaat te verkrijgen.

Er moet een fietsplan komen waarbij er wordt gedacht vanuit de voorrang voor de fietsers. Meer en betere fietsvoorzieningen zijn een belangrijke factor in het bestrijden van vervuiling en verkeersoverlast. Fietsen is goed voor gezondheid, milieu en portemonnee! Dus dient de gemeente dit krachtig te stimuleren, door de fietser als meest gewaardeerde weggebruiker te erkennen, en naar dit model de verkeersregulering te ontwikkelen.

Leefklimaat

WMO maximaal inzetten voor de verbetering van de maatschappelijke en sociale cohesie. Solidariteit als trotse vaandel voor onze onderlinge verbondenheid.

Scholen en buitenschoolse opvang ontwikkelen in samenhang met maatschappelijke en sociale ontwikkelingen. Buiten de kaders durven denken, combinaties van activering met regulering ontwikkelen.

VOORBEELD
Hangjongeren blijken geïnteresseerd in participatie in buurtmanagement wanneer ze hiervoor worden gevraagd. Betrekken van bewoners in overheidstaken is niet eng of gevaarlijk…

Meer culturele voorzieningen brengt mensen tot elkaar en verhoogt het welbevinden, hetgeen leidt tot meer positief gedrag. Stimuleer culturele ontwikkeling in breed verband.

Bedrijfsklimaat

Global awareness leidt tot meer bewustzijn op het gebied van energieverbruik, en klimaatvriendelijk investeren. Geeft de gemeente zelf wel het goede voorbeeld?
Naast de reeds ontwikkelde milieu-bewuste maatregelen, bewustwordingscampagnes etc. dient er:
meer en gericht bespaart te worden op energieverbruik (groene stroom, lichten uit, geen airco),
mobiliteit bevordering (wonen op fietsafstand of met de bus),
goedereninkoop ecologisch (biologische/klimaatvriendelijke producten),
groenaanplant en bomenaantal vergroten.

Vervlechten van woon- en bedrijfsfuncties levert ecologische en economische voordelen op. Meer aandacht voor creatieve industrie, kleine zelfstandigen en thuiswerkmogelijkheden is noodzakelijk.
Stimuleer groene bedrijvigheid en klimaatbewuste innovatie. Werk samen met Brainport partners zoals TU/e, Fontys om experimenten te ontwikkelen.

Bestuursklimaat

Het bestuur dient zich dienstbaar op te stellen, in de geest van de 21e eeuw, hetgeen betekent dat er moet worden gewerkt aan vermindering van de afstand tussen burger en overheid.

Dit kan met name worden versneld door de vermindering van de regelgeving en vereenvoudiging van de regels. Hierdoor zijn er minder uitvoerende taken, en wordt er ruimte gemaakt voor nieuw beleid.

De democratisering en deregulering dienen met kracht verder te worden ontwikkeld, zodat mensen er weer werkelijk toe doen, en zelf invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek.

De jeugd moet worden betrokken bij de ontwikkeling van visie, beleid en uitvoering. Stel een jeugdraad in, en laat deze meepraten over zaken die hen aangaan. De jeugd heeft de toekomst, als wij ze laten meepraten.

You must be logged in to post a comment.