A2 zone ontwikkeling baart zorgen

Plan Geniale Brainportlocatie onvolledig en eenzijdig

A2 zone

De ambities en de balans tussen economie en ecologie die met de visie, strategie en programma van “geniale Brainportlocatie” worden geschetst hebben in grote lijnen onze instemming, maar er zijn een paar belangrijke correcties noodzakelijk.
Deze hebben betrekking op drie onderdelen:

 1. de relatie tussen verkeer, landschapinrichting en luchtkwaliteit/klimaat
 2. democratische controle van het proces op de lange termijn
 3. de T-Campus ideeen met betrekking tot het karakter van Waalre

[In de algemene denkwijze in dit rapport wordt te veel uitgegaan van het beperkte blikveld van de automobilist, en een economisch gefocuste visie en - idee-ontwikkeling. Dit leidt tot uitspraken waarin wordt gesteld dat het landschap een visitekaartje en etalage wordt voor de brainport kwaliteiten. Terwijl de natuur een onlosmakelijk en oorzakelijk onderdeel is van onze cultuur en maatschappij, en als zodanig kwaliteiten heeft die niet marketingtechnisch opgeleukt moeten worden, maar juist helder en eerlijk getoond kunnen worden. In het voorliggende plan voor het ontwerpen van de A2 zone zijn hierdoor als het ware een paar design-foutjes geslopen.]
Op dit drietal onderdelen hebben wij daarom concept amendementen ontwikkeld.

1. Emissie is omissie

Er wordt gesteld dat het landschap langs de A2 veranderd door nieuwe bouwprojecten en wegverbreding, en dat dit een gecoordineerde en integrale gebiedsontwikkeling wenselijk maakt. Op zich is dat juist, maar er wordt aan een belangrijk aspect voorbij gegaan, namelijk de mobiliteitsverandering op de lange termijn, waarin met name de A2 zelf en de zone eromheen een belangrijke rol speelt.
Door de maatregelen tegen luchtverontreiniging zal het openbaar vervoer en het langzaam verkeer een significant grotere rol gaan spelen, en ook zullen uitstoot-beperkende maatregelen de automobiliteit op de snelweg eerder onzichtbaar dan zichtbaar maken. Het is qua uitstraling voor de Brainport regio belangrijk te laten zien dat op voortvarende wijze en technologisch innovatief aan de kwaliteit van de leefbaarheid wordt gewerkt. Dat er zichtbaar en enthousiast gewerkt wordt aan een schone omgeving. Ik noem bijvoorbeeld nieuwe ideeën die ontwikkeld worden om uitstoot door verkeer tegen te gaan, zoals overkappingen, sproei-installaties etc, alsmede aantrekkelijke fietsverbindingen en HOV lijnen, en vervlechten wonen en werken en recreëren, en andere inrichting van woon- en werklocaties.
De inrichting van nieuwe bedrijfslocaties en woningbouw langs de A2 zal op moderne wijze zichtbaar een bijdrage kunnen leveren aan een grotere duurzaamheid. Klimaatneutraal ontwikkelen kan en moet een hoofdrol spelen in de planologische ontwikkeling, omdat juist bij het vaststellen van lange termijn plannen grote invloed wordt uitgeoefend op toekomstige gevolgen voor leefbaarheid en natuurontwikkeling. Dat mag expliciet in de visie worden verwoord, zodat daar geen misverstanden over kunnen ontstaan.
In de beeldvorming naar buitenlandse kenniswerkers is duurzaamheid een belangrijke factor, die maatgevend is voor de geloofwaardigheid t.a.v. het toepassen nieuwe technologie voor een betere leefomgeving.
Waar gesproken wordt over geluidschermen, en licht- en kunstwerken die de Brainport identiteit kunnen uitstralen zou het van meer ambitie en durf getuigen als we kunnen vaststellen dat deze onderdelen zelf kunnen bijdragen aan de duurzaamheid van de snelwegomgeving, door bijvoorbeeld de geluidsschermen tevens als luchtzuivering te laten werken, en de lichtwerken laten bijdragen aan de veiligheid en navigatie. Toegepaste kunst langs de A2 kan de identiteit van de Brainport regio expliciet maken door betekenisvolle creatieve toepassing van technologie.

2. Lange termijn visie en vinger aan de pols

De toekomstvisie A2 zone heeft veel lange termijn ideeen die nadrukkelijk gebaseerd zijn op de inzichten die wij vandaag de dag hebben. De geschiedenis leert echter dat het verstandig is ernstig rekening te houden met een periodieke bijstelling van de huidige verwachtingen door nu nog niet bekende invloeden en ontwikkelingen. De huidige visie is wat dat betreft te naïef en conservatief georiënteerd.
Een structurele anticipatie op toekomstige nieuwe inzichten ontbreekt. Hierdoor kunnen in gang gezette ontwikkelingen die op een gegeven moment niet meer voldoen aan de eisen van de tijd en onverwachte ontwikkelingen. Een actueel voorbeeld is de verbreding van de A2, waarbij wij nu als bevolking en raad geconfronteerd worden met massale bomenkap, en vergroting van de capaciteit voor auto- en vrachtverkeer, zonder nu nog rekening te kunnen houden met de huidige inzichten in luchtkwaliteit, alternatieve verkeersvormen etc.
Een periodieke bijstellingscyclus van de visie, de strategie en de uitvoering is nodig om de democratische vinger aan de pols te houden wat betreft aspecten van volksgezondheid, economische ontwikkelingen, ecologie, en verdere mogelijke belangrijke aspecten van de zich ontwikkelende samenleving en technologie.
Hiertoe zou een twee-jaarlijkse evaluatie en realiteits-controle moeten worden ingevoerd, waarbij de rapportage van de voortgang aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Hiermee wordt tevens een directe democratische controle mogelijk van de invulling van het programma. De voorgenomen decentrale gemeentelijke uitwerking van de uitvoering doet hier niets aan af, omdat we gemeenschappelijk een koers uitzetten, en deze ook gemeenschappelijk willen blijven controleren. De raden bepalen de koers.

3. T-Campus niet Waalres

citaat rvs p3
“Uitbreiding van aan High Tech Campus gelieerde activiteiten zal in eerste instantie op de campus zelf plaatsvinden. Echter mochten de uitbreidingsmogelijkheden op het terrein van de HTCE uitgeput
raken, dan zijn er in de verdere toekomst eventueel beperkte uitbreidingsmogelijkheden aan de
zuidzijde van de A2 mogelijk. Het gaat hierbij op een planologische reservering voor de langere
termijn (zie blz.103). Uitgangspunt daarbij is een beperkte ontwikkeling in de zone vanaf de campus-afslag tot aan de Prof. Holstlaan, gelegen grofweg ten noorden van de hoogspanningsleiding tot aan de snelweg (bruto gbied grofweg 10 ha.). Gedacht moet worden aan kleinschalige bedrijfsbebouwing in een groene parkachtige setting en met een goede landschappelijke inpassing. Het gebied zal worden ontsloten vanaf de exclusieve afslag van de campus op de A2/A67. Er vindt geen aansluiting plaats op het onderliggende lokale wegennet (zie blz. 103). “

Deze uitsluitend in economische termen en auto-denken bedachte toekomstvisie leidt tot eenzijdige gemotoriseerd-verkeer-bevorderende plannen. We stellen een stukje grond ter beschikking, maar krijgen alleen de uitlaatgassen terug. Hoezo geen aansluiting op het wegennet? Kan iemand die in bijvoorbeeld de Voldijn woont niet met de fiets naar deze bedachte T-Campus?
Dit concept is laakbaar vanwege het gebrek aan integratie van duurzame ontwikkelingen in de inrichting van bedrijventerreinen. Dergelijke innovatieve visies behelzen vervlechting van wonen, werken en recreeren, waarbij een natuurlijke afname van mobiliteitsbehoefte wordt gekoppeld aan efficiënt gebruik van de ruimte en de energie.
De werkelijke innovatieve bijdrage die Waalre aan de HTC zou kunnen geven is te vinden in een concept waarbij de sterke punten van Waalre juist ingezet worden om een aanvulling op de HTC te zijn, in het vinden van een balans tussen eigenheid en verbondenheid tussen het dorp en de campus. Het is beter in de formulering de bijdrage aan de campus minder expliciet als bedrijfslocatie aan te merken, aangezien in de toekomst meer innovatieve en ingebedde mogelijkheden ontwikkeld kunnen worden.

Amendementen

Een aanvulling van het rapport Geniale Brainportlocatie met enkele alinea’s is noodzakelijk. Deze zijn in de vorm van concept amendement-teksten als volgt geformuleerd:
Gezien en gelezen het bovenstaande, stellen wij vast dat:
Bij de formulering van de visie en de uitvoeringsagenda van de “geniale Brainportlocatie” dient te worden toegevoegd:

 1. [2. Visie | 3. Uitvoering]
  Klimaatneutraal ontwikkelen kan en moet een hoofdrol spelen in de planologische ontwikkeling.
  De mobiliteitsverandering op de lange termijn moet een rol spelen in de ontwikkeling van plannen en uitvoering van planologische ontwerpen.
  Het openbaar vervoer en het langzaam verkeer moeten een een significant grotere rol gaan spelen bij de ontwikkeling van infrastructuur.
  Geluidschermen, en licht- en kunstwerken moeten bijdragen aan de duurzaamheid van de A2 zone.
 2. [4. Samenwerking]
  Een structurele anticipatie op nieuwe inzichten is gewenst.
  Een periodieke bijstellingscyclus van de visie, de strategie en de uitvoering is hiervoor noodzakelijk.
  Een twee-jaarlijkse rapportage van de voortgang aan alle gemeenteraden is hiervoor het aangewezen instrument.
 3. [3. Uitvoeringsagenda / t-Campus]
  Bij de visie en uitvoeringsagenda moet worden voorkomen dat er eenzijdige gemotoriseerd-verkeer-bevorderende plannen worden ontwikkeld.

integratie van duurzame ontwikkelingen in de inrichting van bedrijventerreinen is dwingende voorwaarde.
De balans tussen eigenheid en verbondenheid tussen het dorp Waalre en de HT-campus is leidend voor ontwikkeling van locale visies en plannen.

Ondertekend door:
GL Waalre
R. Paré

Geniale Brainport Locatie – commentaar A2 zone ontwikkeling GL Waalre 12-11-2007

2 comments to A2 zone ontwikkeling baart zorgen

You must be logged in to post a comment.