Gezond leven en eerlijk delen duurt het langst

voorjaarsbeschouwingen 2010 GroenLinks Waalre

In deze voorjaarsbeschouwing 2010 moeten we op de meest belangrijke zaken letten: Het gaat er om, in dit stadium van beleidsvorming, een richting aan te geven voor de toekomst. Het hier en nu is ons vertrekpunt, de toekomst ons vooruitzicht.

Wat echt belangrijk is heeft te maken met de grote problemen en uitdagingen van de wereld, in ons geval teruggebracht tot het perspectief van Waalre. We moeten de lokale organisatie van onze samenleving op orde hebben, maar we kunnen ook de ogen nietsluiten voor zaken die een nationaal of internationaal karakter hebben.

Ik wil proberen de lokale beleidsontwikkelingen te bezien vanuit het helicopter-perspectief met als ijkpunt de nationale en internationale vraagstukken die vandaag en morgen vanwezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van leven, wonen en werken.

Onze problemen met luchtkwaliteit zijn een nationaal probleem. Het verkeer is een regionaal probleem. Maar deze zijn ook een lokaal probleem. De economische crisis is een internationaal probleem. Het klimaat is een internationaal probleem. En daarbij komen nog armoede, vervuiling, oorlog en uitbuiting. Maar ook die zaken hebben lokaal gevolgen en worden mede door ons handelen beïnvloed.

We moeten dus toch proberen die grote onderwerpen lokaal te verbinden met wat we doen, en niet de kop in het zand steken. Vanuit het idee van solidariteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen we, en moeten we, ook lokaal een klein steentje bijdragen aan de grote problemen.

Welke ontwikkelingen zijn concreet aan de orde in Waalre?

Externe ontwikkelingen: ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke zaken komen niet alleen uit Den Haag, maar zijn zeker aan de orde aan de onderkant van de samenleving. Hier moet ernstig rekening gehouden met toenemende armoede, eenzaamheid en verloedering. Het is belangrijk als compleet bestuur hiervoor verantwoordelijkheid en maatregelen te nemen. Een raad- en college-breed initiatief voor een startconferentie maatschappelijk welzijn voor en door bewoners is wenselijk.

Woonklimaat: het is noodzakelijk aanvullende maatregelen uit te voeren om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit moet gecombineerd worden met maatregelen om maximaal op duurzaamheid en energieneutraal in te zetten: dat betaalt zich dubbel terug. Extra isolatieprogramma bestaande bouw, groene woon-vouchers, alleen zero-energy huizen bouwen, duurzaam inkopen als standaard invoeren, geluidsschermen uitvoeren met fijnstoffilters.
Extra fietsvriendelijke maatregelen: zoals dubbel voorrang voor fietsers bij verkeerslichten, terugdringen autoverkeer met dosering, parkeerheffingen in de winkelcentra. Meer wegen met lagere snelheden is goed voor de verkeersveiligheid. Meer openbaar vervoer.

Leefklimaat: de ontwikkelingen van de WMO, de vergrijzing en de brede school ontwikkeling zijn gebaat bij innovatieve en geïntegreerde aanpak. Met meer burgerparticipatie is veel meer mogelijk en wenselijk. Kunst en cultuur moeten een grotere rol gaan spelen in maatschappelijke ontwikkeling, door investeringen van de gemeente in deze sector wordt het leefklimaat verbeterd. De problemen met te weinig capaciteit om het milieubeleid adequaat uit te voeren zijn
schandalig voor een zo rijke gemeente. Dit is een prioriteit die extra aandacht verdient.

Bestuur: vergaande digitalisering met oa. EGEMi heeft op dienstverlening en wettelijke taken grote invloed. De transparantie naar de burger moet hierbij worden vergroot, de regelgeving verminderd en de kosten omlaag. Wij stellen voor een e-raad in het leven te roepen die de electronische overheid op adequate wijze kan pareren. Energie grootverbruikers als terreinwagens, utilitair materieel van diensten (vuilnisophaal, schoonmaakdiensten, brandweer, grasmaaiers etc) maximaal op groene stroom of aardgas ombouwen.

Economie: maak serieus werk van zon- en windenergie en schep zo veel werkgelegenheid! Een windmolen is 7 banen. Investeer in alternatieve energie en bespaar verbruik. Laat gemeentelijke gebouwen ombouwen naar energieneutraal en schaf de airconditioning af. Verbied terrasverwarmers, zet straatverlichting eerder laag of uit bij geen verkeer. We kunnen als groene gemeente niet anders dan het goede voorbeeld geven. Iets anders doen is a-sociaal. De meeste investeringen in klimaatvriendelijk en duurzaam betalen zichzelf terug, en niet investeren leidt tot vele malen hogere kosten op langere termijn.
De verdwenen creatieve industrie door het ontruimen van de voormalige Brabantiafabriek moet zo snel mogelijk weer goedkope en ruime werkruimte krijgen. Dit is de bakermat voor innovatie, kleinschalige industrie en participatie.

Inkomsten: het budget voor veel uitgaven gaat omhoog, dus er moet ook gekozen worden voor extra inkomsten. Die kunnen worden gevonden waar uitgaven worden gedaan die de openbare ruimte belasten. Korte autoritjes zijn de grootste vervuiler, en veroorzaken kosten op diverse terreinen, zoals onderhoud wegen, aanleg parkeerplaatsen, ziektekosten en economische kosten door gezondheidsproblemen en verzuim. Parkeerheffing moet daarom onderzocht op opbrengsten. De kosten voor het opruimen van hondenpoep liever bij de eigenaren leggen dan bij alle bewoners via de afvalstoffenheffing, dus onderzoeken of een hondenbelasting rendabel is, als hiervoor ook hondentoiletten worden aangelegd. De OZB verhogen is een maatregel die op korte termijn opbrengsten oplevert, en kan niet uit de weg gegaan worden. Eigen gronden gebruiken voor bouwontwikkeling is een goede optie om de lastendruk te verlagen.

Risico’s: de risico’s waarvoor de gemeente Waalre zich gesteld ziet in de kadernota 2010 zijn vooral gefocust op financiele risico’s. Wij willen ook andere risico’s in beeld gebracht door het college: Klimaat, Luchtkwaliteit, Vervuiling, Armoede, Verloedering, Afstand tot overheid, Geluidhinder, Agressie etc.

You must be logged in to post a comment.