Samen werken aan een vrije en duurzame toekomst

Algemene beschouwingen betreffende concept begroting 2010

In deze tijd is er helaas sprake van een dubbele crisis: zowel economie als klimaat zijn er slecht aan toe. Daarom zijn maatregelen die de overheid kan nemen hard nodig. Ook door de lokale overheid, in Waalre, en in SRE-verband. Maar ook samen met de regio-gemeenten, waarmee wordt samengewerkt op steeds meer terreinen.

Vanzelf gaan de crises niet meer over…Vooral maatregelen die beide crises tegelijk bestrijden zijn gewenst. Verkeerde en/of eenzijdige maatregelen kunnen namelijk ook averechts werken. En we moeten bij onszelf beginnen. Als we kijken naar wat er in de eigen gemeente mogelijk is om deze beide crises aan te pakken zien we zowel mogelijkheden om de oorzaken weg te nemen als mogelijkheden om de gevolgen te verzachten. Allebei zijn natuurlijk noodzakelijk: directe bestrijding van onacceptabele situaties heeft prioriteit, maar als we de oorzaken niet bestrijden blijft het probleem even ernstig als het nu is.

1

Wat zijn de concrete economische problemen in Waalre? Oplopende werkloosheid en derving van inkomsten in alle lagen van de beroepsbevolking zijn het meest serieuze effect, maar niet alleen dat. Als het onderhoud van de particuliere en openbare ruimte achterloopt is verloedering het gevolg. Door een kleiner budget moet de gemeente bezuinigen op investeringen om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Ondersteuning van zorg en sociaal/ maatschappelijke en culturele activiteiten komt onder druk te staan. Toenemende armoede, vereenzaming, ongelijkheid en criminaliteit zijn het trieste gevolg.

2

Wat betreft het klimaat is er sprake van een lokaal èn een globaal probleem. De duurzaamheidsomslag waar we voor staan is behoorlijk serieus en ingrijpend, en vergt compleet anders denken. Concreet is in Waalre de ernstig slechte status van de luchtkwaliteit aan de orde. De oorzaak van de norm- overschrijding is het toegenomen autoverkeer. Ook wordt de leefbaarheid aangetast door de grote verkeersstromen dwars door de kernen. Verder wordt de luchtkwaliteit ernstig verslechterd door onder meer open haard stoken, bomen kappen en vliegverkeer.

De klimaatverandering leidt lokaal niet direct tot serieuze effecten, al is de natuur merkbaar aan het veranderen. Hier is echter sprake van moreel appèl en mondiale verantwoordelijkheid om de CO2-uitstoot snel te minimaliseren.Als we niet in staat zijn ons eigen energieverbruik en onze broeikasgasuitstoot te beheersen, hoe kunnen we dan met droge ogen in internationaal verband spreken over klimaatverandering?

De oorzaken en gevolgen van de problemen met economie en klimaat moeten we snel, radicaal en effectief aanpakken.

De Green Deal van GroenLinks biedt het antwoord dat werk creëert, rechtvaardig en groen is en financieel goed uitpakt.

Hoe is het op korte en lange termijn mogelijk economie en klimaat duurzaam te verbeteren?

 • Door een krachtige en effectieve vergroening van verbruik en productie van energie
 • Door te investeren in technologie en productie die klimaatneutraal, cradle-to-cradle en energiezuinig zijn
 • Door banen te scheppen in milieuvriendelijke bedrijvigheid
 • Door klimaataftrek voor particulieren en een garantieregeling voor bedrijven die vergroenen
 • Groen wonen, groen consumeren en groen vervoer
 • Meer werk, scholing en kennis laagbetaalden
 • Betere zorg en maatschappelijke ondersteuning
 • De vervuiler wordt geweerd en betaalt meer
 • Flexwerken, thuiswerken en participatiebanen bevorderen

Begroting ombuigen naar duurzaam groen

Als we werkelijk willen veranderen moeten we solidair zijn en voorop durven lopen in beleid dat effect heeft voor klimaat, duurzaamheid en economie. Meer voordelen voor vergroening, en hogere kosten voor wie vervuilt.

 • Parkeerbelasting levert twee voordelen op: het vermindert het autogebruik en is dus goed voor de luchtkwaliteit en het levert geld op dat geïnvesteerd wordt in de groeneeconomie.
 • Led-verlichting levert veel besparing aan stroomverbruik en kosten
 • Energieneutraal bouwen is goed voor klimaat en lokale economie
 • Vergroening van de heffingen en belastingen
 • Vrijwilligersondersteuning verbeteren
 • Met buurgemeenten energieneutraal
 • doelstellingen afspreken
 • Alternatieve energiebronnen ontwikkelen
 • Groene recreatie bevorderen

Beleid uitdragen en ontwikkelen

Het is voor de bewoners van Waalre vaak niet duidelijk waar het beleid van de gemeente op gericht is omdat er meer aandacht is voor incidenten dan voor het streven naar een gezonde, groene en eerlijke gemeente. Er worden niet genoeg mensen daadwerkelijk bereikt met de huidige aanpak.

Meer participatie komt beter tot stand als mensen meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. Natuurlijk is dat niet gemakkelijk en het gaat ook niet vanzelf maar het is noodzakelijk om hiermee daadkrachtig te beginnen.

Het is beter om een positief beleid te voeren, gericht op de toekomst van onze wereld, dan om te kniezen over wat verandert. Maak diensten en ondersteuning flexibel en afhankelijk van inkomen, bijdrage aan vervuiling, duurzaamheid en participatie. Investeer in groen en ontvang daarvoor werk en duurzaamheid.

You must be logged in to post a comment.