Uitslag Waalre +10%: opsteker en hoopgevend!

GroenLinks Reactie op Gemeenteraadsverkiezingen Waalre 2010

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2010 in Waalre is positief voor GroenLinks: plus 10 % van de stemmen is een prima groei, en een terechte waardering voor de activiteiten in Waalre en de zitting van GroenLinks in de gemeenteraad.

Het uitgangspunt waar GroenLinks voor staat in Waalre is: inspiratie en zorg voor een gezonde maatschappij en een duurzame economie. Dat zijn ankerpunten die de richting aangeven waarin wij oplossingen ontwikkelen, en in gesprek gaan met betrokkenen.

Resultaat 4 jaar hard werken

Als we kijken naar de concrete gerealiseerde punten in de afgelopen periode waar GroenLinks de hand in heeft gehad, zien we de Task-force Luchtkwaliteit, acties op het gebied van verkeersveiligheid, bomenbeleid, duurzaamheid, energieneutraal bouwen, openbaar vervoer, armoedebestrijding, zorg voor de zwakkeren in de maatschappij, huisvesting voor de creatieve industrie.

De geïnspireerde hoop en de positieve plannen voor verbetering die GroenLinks Waalre presenteert zijn hopelijk aanleiding voor zowel bewoners als collega raadsleden als gemeente-organisatie om hiermee aan de slag te gaan en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen.

De kernzaken waar GroenLinks Waalre voor staat zullen door de inmiddels uitgebreide fractie met overtuiging en argumenten worden gepresenteerd in de nieuwe raadsperiode, en waar mogelijk gecombineerd met de ideeën van andere fracties.

Nieuwe raad en raadsbreed college?

De onderlinge samenwerking in de nieuwe raad vinden wij erg belangrijk, vanwege de verantwoordelijkheid voor goed bestuur die wij als raadsleden hebben aanvaard.

In het huidige dualisme-systeem is de raad als collectief het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het uitvoerende orgaan, de gemeente-organisatie, staat onder leiding van B&W en gemeentesecretaris. Het onderscheid tussen beleidskaders, budgettering en controle die door de raad wordt beslist enerzijds en de uitvoering en rapportage door het college anderzijds zorgt voor een duidelijke inhoudelijke, politieke en organisatorische scheiding. De raad stuurt, het college voert uit.

Het is naar onze mening een goed idee om een een raadsbrede coalitie te vormen, die met haar gezamenlijke raadsbeleid een vakkundig college aan het werk zet. De wethouders kunnen idealiter gekozen worden op basis van professionele kwaliteiten, en onafhankelijk van fractie-loyaliteit hun best doen om de opgedragen taken optimaal te vervullen. De politieke kleur van de wethouders kan een weerspiegeling zijn van de getalsverhoudingen in de raad, zodat er wel een duidelijke kleuring aan het college is verbonden.

Projectmatig is transparant

Tussen de definitie van de kaders en budgetten door de raad en de noodzakelijke flexibiliteit bij de realisatie door de organisatie zit frictie.
Vooraf bepalen hoe een project of ontwikkeling moet verlopen is alleen op hoofdlijnen mogelijk, en het budget dat gereserveerd wordt is evenzo een redelijke inschatting. Wanneer er in de uitvoering gaandeweg wijzigingen in het budget optreden zal dat duidelijk uit het procesverloop moeten blijken. Projectmatig werken met periodieke rapportages is daarom erg belangrijk. In de vorige raadsperiode heeft het oude college weliswaar pogingen gedaan dit te realiseren, maar in de praktijk was dit onvoldoende zichtbaar. Transparantie van het procesverloop is noodzakelijk voor het goed managen en controleren hiervan.

Ook het belonen van resultaten die beter zijn dan verwacht mag meer aandacht krijgen. Wanneer efficiënter werken daadwerkelijk wordt gestimuleerd, zal dat ook gebeuren. Daarbij is de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker dan de financiële aspecten. Het opnemen van inhoudelijke en kwalitatieve rapportage in de procesvoortgang is daarom nog net iets belangrijker dan de budgettaire situatie. Een project of proces heeft een doel, en de resultaten zijn af te meten aan de behaalde resultaten. Voor de gemeente Waalre is het belangrijk de kwaliteiten van de woon- en leefomgeving te verbeteren waar nodig en te handhaven waar gewenst. Het definiëren van inhoudelijke resultaten is een uitdaging die met beide handen aangegrepen dient te worden.

Dat willen we allemaal helder in kaart brengen alvorens beslissingen te nemen, want in onduidelijkheid qua doelstellingen zit de angel van veel problemen.

Samenwerking

Een visionaire benadering van de rol van Waalre in de ontwikkelingen rond Brainport, A2 samenwerking, duurzaamheid, zal ontwikkeld moeten worden door een brede vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen en leeftijden. Hiervoor is meer nodig dan een verkiezing: deelname van bewoners bij het ontwikkelen van plannen en het uitvoeren van overheidsbeleid is van wezenlijk belang om het een beleid van de gemeenschap te maken. Wij zijn met z’n allen de democratische gemeente, en dat mag veel nadrukkelijker tot uiting komen in de manier waarop we het uitvoeren.

Wij zullen in ieder geval de genoemde onderwerpen op de agenda blijven zetten, en werken aan het realiseren van echte duurzame verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid in Waalre.

Samen met de collega raadsleden en – partijen hopen we constructief en pragmatisch te kunnen opereren in de komende turbulente jaren. Met de gefuseerde lokale partij AWBGB als grootste fractie is er in ieder geval op het punt van kwaliteit en duidelijkheid een werkbare situatie ontstaan, waarmee de overige partijen, weliswaar soms tandenknarsend, mee zullen moeten leven.

You must be logged in to post a comment.