De Balans is Ver te Zoeken: Dat kan Anders!

Reactie op de kadernota 2011 Waalre

(uitgesproken door René Paré in de gemeenteraad 13 juli 2010)

De kadernota 2011 wordt voor een groot gedeelte gedomineerd door de Waalre in Balans inventarisatie door de werkgroepen.
Deze technische opsomming van potentiële bezuinigingen wordt echter ten onrechte als ombuigingsvoorstel aangemerkt.
Het reactief pragmatisme van deze ontwikkeling is ontluisterend.

Wij hebben vanaf het begin van de Waalre in Balans besprekingen, ruim voor de verkiezingen, gezegd dat er niet eenzijdig naar bezuinigingen moet worden gekeken, maar ook naar inkomsten zoals OZB.
Èn dat er niet uitsluitend naar sociaal culturele uitgaven moet worden gekeken maar ook naar ander minder voor de hand liggende kosten, zoals energie, mobiliteit, organisatie.
Èn ook dat naar andere manieren van inkomsten genereren kan worden gekeken, naar innovatie en design-denken op gemeente niveau.

Daarvan is maar weinig terecht gekomen: er ligt een kadernota die rigoreus snijdt in kosten, en geen oog heeft voor inkomsten.

De mogelijkheden voor inkomsten genereren zijn nagenoeg onbesproken gebleven. Een ongelooflijke negatieve gedachtenspiraal heeft allen meegezogen in de jacht op kosten. Terwijl het ook anders kan. Daarover later ideeen en voorstellen.

In de Waalre in Balans besprekingen werd geconcludeerd dat er drie scenario’s zijn:
1 uitsluitend ombuigen en geen belastingverhoging
2 een balans tussen belastingverhoging en ombuigen
3 uitsluitend belastingverhoging en niet ombuigen

Ik concludeer dat het college heeft gekozen voor de meest ingrijpende maatregelen: uitsluitend ombuigen en geen belastingverhoging.

Dat is niet acceptabel, asociaal en contra-productief. Het streven om het beste jongetje van de klas te zijn slaat door in ego-centrisme en blikvernauwing.

Wij willen de zaak omdraaien en zien hoe we als hele klas beter kunnen worden, en niet alleen een elite van sterken.

Dat kan als we beginnen met de achterstand in de hoogte van de OZB te corrigeren met een geleidelijke verhoging, die ondanks een slechts kleine stijging van de maandlasten een grove aanslag op de voorzieningen voorkomt.
Het saamhorigheidsgevoel en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de samenleving zijn bij de bevolking van Waalre voldoende aanwezig om een kleine bijdrage voor een groot goed te wilen leveren.

Als we maar goed uitleggen waar het voor is, en wat er mee gedaan wordt.
En we doen daar dingen mee die je niet wilt en kunt missen in een beschaafde en volwassen samenleving. Culturele en sociale voorzieningen voor jong en oud, goede scholen, een groene en veilige omgeving willen we allemaal.

Berekeningen aan de OZB verhoging laten zien dat met een kleine maandelijkse verhoging de belangrijkste voorzieningen in Waalre overeind blijven en er ruimte is om de WMO goed te ontwikkelen.

Die overweging is helaas niet gemaakt door het college, en is ook niet besproken in de werkgroepen, ondanks door meerdere partijen aangeven van onbalans in de gekozen denkrichting.

Wanneer we bijvoorbeeld de OZB hoogte corrigeren voor de opgelopen achterstand met 30% per jaar voor drie jaren, is de noodzaak om draconische maatregelen te nemen weggevallen. Wat gaat dat dan kosten?

Voor het redden van culturele en sociale activiteiten die geïnvesteerde gelden meer dan verdubbelen en door vele vrijwilligers worden gedragen moet iemand met een huis van 3 ton dan 5 Euro per maand meer betalen. 62 Euro per jaar. Inclusief inflatiecorrectie. Dit loopt gefaseerd op naar 20 Euro per maand na drie jaar, waarin 1,9 miljoen op de balans komt.

Wij stellen voor een amendement in te dienen om de OZB met 30 % te corrigeren voor drie jaar. Met andere partijen is wellicht een gezamenlijke formulering te vinden om dit op een verantwoorde wijze op te dragen aan het college.

Het onderwerp: andere mogelijkheden tot besparen:

Het direct starten met een haalbaarheidsonderzoek naar verduurzaming van energie levert op afzienbare termijn besparingen op en levert bijkomende voordelen als werkgelegenheid, schonere lucht, veiligheid. Op langere termijn duurzaam economisch voordelig en stabiliserend.

Er zijn zeer aantrekkelijke programma’s en subsidiemogelijkheden op nationaal en Europeees niveau. Zijn wij als Brainport gemeente niet in staat om hiervoor beleid te maken? Ik dacht het toch van wel.

GroenLinks diende in de Raad van 23 februari 2010 een motie in die werd aangenomen voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek duurzame energie ontwikkeling. Dit levert op allerlei terreinen voordelen op, waaronder niet in de laatste plaats aanzienlijke kostenbesparingen.

Het college beloofde met een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek te komen in de Kadernota zoals dat ook in de motie staat. Hiervan is niets terug te vinden.

Ik roep het college op het gevraagde en beloofde uit de motie alsnog met spoed uit te voeren, en dit in de begroting te verwerken.

Concreet willen we het college vragen een gespecialiseerd bureau de opdracht te geven om de kansen en mogelijkheden van energie besparende maatregelen in brede zin te inventariseren en door te rekenen op kosten en baten.

Op basis hiervan kan op grond van prioriteitsstelling een actie- en uitvoeringsplan voor de komende jaren worden vastgesteld.

Het energie arm maken tot zo mogelijk klimaatneutraal opplussen van gemeentelijke gebouwen genereert naast de voorbeeldfunctie, werkgelegenheid en zal zich op termijn zichzelf ruimschoots terugverdienen.

Een voorbeeld:
Clean Tech is een nieuw sleutelgebied waar Waalre in kan excelleren. Maak van Diepenvoorde een groene campus en ga projecten beginnen die een regionale uitstraling hebben. Maak gebruik van de regionale kennis en kunde, en zorg voor werkgelegenheid op alle niveaus.

Een amendement voor een haalbaarheidsonderzoek wordt mogelijk ingediend.

Een derde mogelijkheid balans te vinden in de begroting is gelegen in het benutten van Nationale en Europese programma’s en subsidies om de gemeente dynamisch en pro-actief te ontwikkelen.

De bijzondere eigenschappen van Waalre op een slimme manier inzetten om nieuwe activiteiten op te zetten, de economie te innoveren en verduurzamen zijn nodig om een gezonde balans te vinden.

Het blijkt dat 50% van de gemeenten nog nooit Europese subsidie heeft aangevraagd.
Het investeren in een loket energie- en leefmilieucoördinator, mogelijk in A2 verband, levert aantoonbaar ruimte op in de begroting.

Een inventarisatie en het initiëren van voor Waalre aantrekkelijke mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld gelegen zijn in de bevordering van bio-diversiteit en eco-tourisme.
Een verduurzaming van de lokale economie past bij het groene karakter van Waalre, en versterkt wat er al is.

Hiervoor dienen wij een motie in die oproept tot het formuleren van een taakomschrijving voor een loket energie- en leefmilieucoördinator.

Tot slot hoop ik dat er gekozen wordt voor een positieve aanpak van kansen en dat samen vooruit kijken het credo wordt.

Er had een vierde werkgroep moeten zijn geweest met als titel en werkopdracht:
Het Kan Ook Anders.
Nu mag het college dat uitvoeren.

You must be logged in to post a comment.