Motie Brabantia 13 juli

Op 13 juli heeft de gemeenteraad van Waalre de volgende motie aangenomen over het Brabantiaterrein.

Motie “Brabantia terrein”

De gemeenteraad van Waalre in vergadering bijeen op 13 juli 2010,

Kennis genomen van:
De beantwoording van de vragen van de fractie van Groenlinks;
Signalen uit de omgeving van het Brabantiaterrein dat:
De situatie ter plaatse escaleert daar waar het de veiligheid van (ondermeer) jeugdigen betreft en die het terrein als een uitdaging zien;
Er in de nachtelijke uren steeds vaker verdachte figuren zich in het pand ophouden;
De overlast voor de omwonenden toeneemt.

Is van mening dat:
Deze situatie volstrekt ongewenst en onaanvaardbaar is;
Degene die in het bezit is van de sloopvergunning, door de gemeente gehouden; moet worden aan het zo snel mogelijk slopen van het pand;
De eigenaar die verantwoordelijk is voor de veiligheid, aansprakelijk gesteld wordt  voor de eventuele gevolgen van deze onveilige situatie;
De gemeente een taak heeft In het kader van de openbare orde en veiligheid, om ervoor te zorgen dat de eigenaar adequate maatregelen neemt om de risico’s die vooral jeugdigen lopen en de overlast die wordt veroorzaakt geheel teniet te doen;
Dit het beste bereikt wordt door zo snel mogelijk de sloop te voltooien;
Het maatschappelijk verantwoord is om er een tijdelijke invulling aan te geven in samenspraak met de buurt.

Draagt het college op:
Binnen twee weken na nu, in samenwerking met de eigenaar te komen tot een aanpak die leidt tot voltooiing van de sloop binnen een reële termijn;
In ieder geval er zorg voor te dragen dat de eigenaar onmiddellijk maatregelen neemt  opdat het terrein niet meer toegankelijk is;
Tevens er voor te zorgen dat de eigenaar beheersmaatregelen treft (bewaking).

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van de PvdA        Tony Liebregts, Erik DeGryter

De fractie van D66            Kees de Zeeuw, Joke Beuger

De fractie van GroenLinks        René Paré

You must be logged in to post a comment.