Zienswijze N69

Zienswijze fractie Groen Links Waalre: N69 Notitie reikwijdte en detailniveau

Waalre, 1 oktober 2010

Inleiding:

In de gemeente Aalst-Waalre is al decennia lang de verkeersoverlast die de N69 binnen de gemeente veroorzaakt een belangrijke “voortslepende” problematiek en staat al veel te lang op de politieke agenda. De leefbaarheid en volksgezondheid is namelijk al heel lang in het geding op de volgende essentiële onderdelen en aspecten:

1. de luchtkwaliteit

a. is het kernprobleem in Waalre en ook met een heel samenstel van maatregelen rond de N69 is de prognose dat in de komende periode de norm niet zal worden gehaald

b. het gaat dan om overschrijding van de norm voor fijnstof (uitstel Europese commissie tot 2011) en hardnekkiger die van stikstofdioxide (NO2) met een ontheffing tot 2015

2. geluidsoverlast en trillingen, met name ook voor aanwonenden

3. ruimtelijke barrierewerking door de N69 met als gevolg een tweedeling van de twee dorpsdelen

4. verkeersoverlast, slechte doorstroming bestemmingsverkeer binnen Waalre door congestie doorgaand verkeer over de N69historie
Vroeger was het project vooral locaal gericht op het oplossen van de verkeersproblematiek. Er bleek echter dat een verkeerskundige oplossing alleen niet afdoende zou zijn. Gekozen is voor een integrale benadering. Ook met het doel om de verkeershinder niet door te schuiven van de ene locatie naar de andere (nimby). Ook om het voorkomen van negatieve effecten elders op het woon- en leefmilieu, de natuur, de landbouw, recreatie, etc, is er door de Provincie, als (probleem) eigenaar van de N69, gekozen voor de Brede Belangen Benadering.

de doelstelling van de BBB
De kernopdracht is om de genoemde leefbaarheidsproblemen (met hoge prioriteit die van lucht en geluid) en de bereikbaarheidproblemen integraal en regionaal op te lossen. Er zijn 25 belangenpartijen door de provincie betrokken en aan de hand van 8 modellen met varianten, wordt het proces ingegaan om tot de keuze van het optimale maatregelenpakket(ten) te komen. De urgente en actuele vraag is of een oplossing daarmee niet nog weer verder wordt uitgesteld. Kortom hoe voorkom je een stroperig en langdurig besluitvormingsproces?
Daarbij komt dat de verkeersintensiteit en de daarmee gepaard gaande hinder jaarlijks sterk toeneemt. (toenemende automobiliteit) Belgie ontwikkelt aan de “bron” nieuwe grootschalige bedrijventerreinen, waardoor ook vrachtverkeer vanuit het Belgisch achterland sterk zal toenemen. Een verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de N69 vanuit en naar Eindhoven doet dan de vraag rijzen: waar blijft dat zware verkeer en naar welke andere dorpskernen verplaatst zich de overlast en hinder?

resume zienswijze fractie Groen Links Waalre
In deze inzending willen we onze zienswijze van Groen Links Waalre kenbaar maken door in te gaan op onze voorkeur voor bepaalde maatregelenpakketten en ook een advies geven voor vervolgonderzoek als zou blijken dat uitbreiding met nieuwe infrastructuur onvermijdelijk zal zijn om de verkeersintensiteiten op de N69 substantieel en noodzakelijk te verminderen.

Zienswijze op het proces van Brede Belangen Behartiging
Op de website van de provincie staat het volgende antwoord te lezen op de vraag wat houdt dat proces van Brede Belangen Behartiging nou eigenlijk in en is het niet te complex, zeker voor leken.
……”Dit houdt in dat de deelnemers in het proces met wederzijds vertrouwen en interesse in elkaars belangen tonen, elkaar helpen om ieders belang zo goed mogelijk te borgen in de oplossing van de N69 problematiek. Door dit proces breed in te steken, alle belangen zijn door de deelnemers vertegenwoordigd, van infra tot water, landbouw, recreatie, zal een breed draagvlak ontstaan voor de oplossing. En alleen op deze manier kunnen we komen tot een goede oplossing voor de problemen in het gebied. ……” En op een vraag hoe dan om te gaan met tegengestelde belangen, wordt gezegd dat beide belangen dan zo goed mogelijk behartigd moeten worden”…….

Dit is ons inziens wel een heel idealistisch voorgesteld harmoniemodel, waarbij voor bijgegaan wordt aan tegengestelde belangen tussen partijen. Hoewel voorstander van een integrale benadering van de N69 grenscorridor, blijkt ook dat partijen het proces als een zeer complexe opgave ervaren. Vooral om de verschillende belangen tot een goede “synthese” te brengen. Concreet voor Waalre b.v. geldt dat de aanleg van een Landgoedlaan N69 door Waalre door alle Aalst-Waalrenaren met applaus zal worden toegejuicht, maar de negatieve bij-effecten op andere locaties (extra infra elders of ter plaatse) op de verkeersafwikkeling, zal elders niet in dank worden afgenomen. Het project is complex door de omvang van het gebied, het aantal en het verschil in belangen en de onderlinge verwevenheid van de problematiek.
Waardering is er om via de media en workshops het “proces” zo helder mogelijk te houden. Maar om plan inhoudelijk goede afwegingen te kunnen maken ontbreekt het o.i. aan de minimaal vereiste relevante informatie!

Noodzakelijke informatie ontbreekt voor partijen om tot een SWOT-analyse te komen
Bij de “ïnhoud” van de varianten ontbreekt het aan een analyse mogelijkheid van de sterktes en zwaktes van het betreffende model, zoals:
1.    “Wat wordt er aan verkeersproblematiek opgelost” en wat niet in relatie tot de doelen die men wil bereiken,
2.    Hoe lopen (modelmatig) de verkeersstromen en intensiteiten per model van “bron” naar bestemming en vice versa; en welke gevolgen heeft dat voor verkeersintensiteiten elders (creatieve sluiproutes/omleiding; net als water stroomt verkeer via de kortste weg naar de plek met de minste weerstand)  en
3.    Wat roept het op aan extra verkeer als doorstroming wordt verbeterd en hoe gaat dat zijn weg vinden?
4.    Hoe bereik je concreet en bij welk model dat in Aalst-Waalre de N69 geen hinder meer voor de luchtkwaliteit en aantasting van het woon- en leefmilieu veroorzaakt?
Welk basispakket en aanvullende maatregelen zijn dan minimaal vereist?
1.    De voorstellen en de routing van nieuwe infrastructuur worden niet geconfronteerd met of gelegd op de gepresenteerde landschappelijke zones en kwaliteitskaarten. Er wordt zelfs geen onderscheid gemaakt in de doorsnijding, overdwars of parallel, van de kwetsbare noord-zuid georienteerde beekdallandschappen. (m.u.v. een sporadische gevaren driehoek!)
2.    De planmilieueffectrapportage (MER) wordt pas opgesteld (planning begin 2011) en doorgeschoven nadat het “winnende”model is gekozen voor verdere uitwerking;  zo begrijpen we. Dat is o.i. mosterd na de maaltijd, want een goede keuze voor een voorkeursmodel is dan niet goed onderbouwd!
3.    nieuw onderzoek m.b.t. de verkeersontwikkeling (kentekenonderzoek e.d.) zal pas eind 2010 plaatsvinden.

Voor een goede analyse en vergelijking van de varianten en de impact ervan,  ontbreekt het o.i. aan deze vereiste informatie om voor de verschillende belangenpartijen tot de juiste “onderlinge”afweging te komen, die de afzonderlijke deelbelangen overstijgt.

Het behalen van de toch al lang overschreden leefbaarheids-en milieudoelstellingen, staat voor Groen Links voorop. Niet alleen plaatselijk maar ook regionaal.

Zo ontbreekt concreet het gewenste eindbeeld voor de N69 dat partijen voor ogen staat in de kern van Aalst Waalre.
Hoe kun je dan kiezen voor een model als er geen (in)zicht is op dat gewenste eindbeeld?
Voor ons is dat een autoluwe “scharrelroute” voor noodzakelijk plaatselijk bestemmingsverkeer; een gebied met een hoge verblijfswaarde. Ook de gemeente Waalre zou zich intern moeten uitspreken over welke kwaliteiten men hier wenst te realiseren. Onderzoek naar gedeeltelijk ondertunnelen kan daarbij een optie zijn.

conclusie m.b.t. ontbrekend onderzoek:
Groen Links Waalre stelt voor om de ontbrekende voor de besluitvorming zo relevante onderzoeken alsnog met spoed uit te voeren, zodat er op basis van deze inzichten alsnog verantwoorde afwegingen en keuzes kunnen worden gemaakt.

Bedoeld wordt de impact van de modellen op het halen van de geformuleerde doelen, d.w.z. opstellen verkeersmodellen, -stromen, afnemende intensiteiten in relatie tot milieuoverlast en –aantastingen en/of andere belangen.

Dit vormt de noodzakelijke basis voor een sterkte-zwakte-analyse en voor een integrale kosten-batenvergelijking en doorrekening van de varianten.
Op grond hiervan kunnen pas verantwoorde keuzes worden gemaakt!

I – Zienswijze op de geboden variant(en) & het integraal maatregelenpakket:

1- 0+ – integraal maatregelen pakket Nul-plus
De grondgedachte spreekt ons aan, om met zo min mogelijk maatregelen met extra ruimtebeslag en/of negatieve milieueffecten, zoveel mogelijk invulling aan de doelstellingen te geven. De leefbaarheid in de kernen, ook in Aalst en Waalre hebben daarbij de hoogste prioriteit. Het betekent ook dat er geen nieuwe infrastructuur wordt aangelegd en dat gebruik gemaakt wordt van de bestaande wegenstructuur via de provinciale wegen N69, N397 en N396.

tussentijdse zienswijze:
We hebben sterke twijfels of het 0-plus pakket  voldoende soelaas biedt; waar blijft het autoverkeer en hoe gaan de nieuwe verkeersstromen lopen als de N69 autoluwer wordt gemaakt? Zoals vermeld  wordt hierop geen enkel antwoord of  inzicht gegeven.

De problematiek wordt aangepakt met tal van verbetermaatregelen (ook in de lijn van lopende ontwikkelingen)
Groen Links Waalre zou naast de genoemde extra beleidsinspanningen wensen om de toekomstige mobiliteitsbehoefte waar mogelijk af te remmen.

A- Daarbij valt te denken aan zaken als:
-    thuiswerken bevorderen, campagne gedragsverandering in mobiliteitskeuze (HOV, aantrekkelijke alternatieven promoten en invoeren) , treinverbinding Eindhoven -Hasselt, dichter wonen bij het werk, fietsbussen, flexvervoer, personeelsbussen, alternatieve energiemobiliteit (minder vervuilend), aanleg adequate carpool plaatsen; electrisch vervoer, etc,
-    inzetten op alle terreinen gebruikmakend van de aanwezige Brainport expertise en innovatiekracht ten gunste van de leefbaarheid en het milieu. Dat leidt tot wederzijdse voordelen voor een duurzame toekomst. (aantrekkelijk woon-werk-en leefmilieu)

Naar aanleiding van de vraag of de bestaande provinciale wegen (N69/397/396) wel zodanig opgewaardeerd en opgekrikt kunnen worde, dat de gestelde N69 doelen bereikt worden het volgende;

B- Het vrachtverkeer weren uit de kern van Aalst, roept de vraag op waar dat  vrachtverkeer dan blijft?
Voorstander zijn we om het vrachtverkeer komend vanuit Belgie (ook gezien de ontwikkeling van nieuwe grootschalige bedrijven-terreinen al zo vroeg mogelijk bij de “bron” af te vangen en zo optimaal (landschappelijk) en kort mogelijk te leiden naar het aangrenzende snelwegennet. (A2/A67) Bij het integraalmaatregelenpakket Zuid in het Belgisch-Nederlandse grensgebied willen we daar verder op ingaan. (zie: advies voor verder verkennend onderzoek)

C- Een verdiepte aanleg van een deel van de Eindhovenseweg aanvullend op de O+ optie, vraagt o.i. nader onderzoek in de relatie tot een kosten- en kwaliteitsafweging. Zullen de resterende doorgaande verkeersstromen in Waalre op de N69 gering genoeg zijn om de barrierewerking en de verkeersoverlast goed te kunnen inperken.
Wat betreft de kosten-baten kant kan er onderzocht worden wat aanleg van nieuwe infra en tunnel elders aan (maatschappelijke- en milieu) kosten met zich meebrengt in vergelijking met een dergelijke verbeter-ingreep in Waalre. (zie verder het nog op te stellen wensbeeld voor de gemeente Waalre)

2- nee tegen het Model Midden
Dit model met een nieuwe parallelweg aan de N69 door en langs een waardevol beekdallandschap wijzen we met klem af. Het is ook geen antwoord op de verkeersaanvoer van het verkeer uit Belgie en brengt een extra noord-zuid barriere aan, zowel ruimtelijk als ekologisch. Tal van beschermingsmaatregelen en compenserende “natuur” maatregelen zijn nodig om de veroorzaakte milieuschade in brede zin weer te camoufleren en te beperken.
Een zeer ongewenste variant voor Groen Links Waalre ook omdat het onlogische nieuwe routes oplevert.

3- nee tegen de Westparallel (kaart 3d) en West (kaart 3f)
Hiervoor gelden dezelfde bezwaren als bij het midden model. (ook een variant over de oude spoorbaan) De nieuwe infra met aansluiting op de A67 dient ervoor om de verkeersdruk op de N69, N397 en N396 te verminderen. De landschappelijke aantasting is hierbij (in het zoekgebied) nog groter. Dit brengt zeer hoge maatschappelijke kosten voor herstel en inpassing met zich mee. De verkeersafwikkeling wordt eenzijdig over West afgewikkeld. (concentratie van de verkeersproblematiek)
Eveneens een zeer ongewenste variant voor GL. Het traceé over de Oude Spoorbaan is zoals aangegeven in de ingediende zienswijze van de gemeenteraad van Waalre d.d. 21 september j.l. ongewenst tot onbespreekbaar verklaard.

4- het Model Oost (kaart 3g)
Een aansluiting op de A2 via de opgewaardeerde N396 of een nieuwe weg, leidt het doorgaande verkeer op de N69 af vóór Valkenswaard. Onze bezwaren zijn dezelfde als genoemd onder punt 3. Of enkel een opwaardering van de N396 perspectief biedt, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Dit zal dan in samenhang met een mogelijke opwaardering van de N397 bekeken moeten worden voor een “evenwichtiger” gespreid verkeersmodel. Nieuw onderzoek naar mobiliteitsbewegingen en -intensiteiten in de regio vormt daarbij een noodzakelijke basis.

5- de combinatie van model Oost + West
Wat betreft de milieuschade en landschapsaantasting van de beekdalen vormt dit model de optelsom van de 2 eerdere als slecht beoordeelde varianten. Het onderzoek naar de opwaarderingsmogelijkheid van de N396 kan eventueel een bijdrage leveren om het doorgaand verkeer op de N69 door Waalre te verminderen.

6- integraal maatregelenpakket Zuid
Deze variant is nieuw t.o.v.het afsprakenkader. Deze variant is ontwikkeld vanuit de grondgedachte om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van de grenscorridor maximaal te ontzien door doorgaand verkeer van en naar Belgie dicht bij de bron/bestemming af te leiden met oost-west verbindingen in het zuidelijke deel van de grenscorridor. Dit vindt plaats op deels Nederlands en deels Belgisch grondgebied. Er zijn varianten met aansluitingen op de A2 en A67. Benutten van bestaande aansluitingen op het snelwegen net verdient de voorkeur.

Beoordeling;
a- Het verkeer bij de Belgische bron, met name ook gezien de toekomstige grootschalige ontwikkeling van bedrijfsterreinen, zo snel mogelijk afleiden naar de A2 en A67 vinden we opzich een goed streven. Het is niet duidelijk of 1 van de 3 varianten wordt voorgesteld of dat beide aansluitingen op de A2 en A67 dan worden gerealiseerd met als voordeel een beter verdeelde verkeersafwikkeling.
Verkeers-stroom modellen zouden moeten uitwijzen of en in welke mate dit bijdraagt aan het bereiken van de N69 verbeter doelstellingen.
b- de landschapswaarden die in het geding komen vragen een verdere MER inventarisatie. De doorsnijding van de beekdalen is mogelijk minder tot niet aan de orde bij de varianten 1 en 3 omdat de aanleg van de nieuwe weg ten zuiden van de bovenloop plaats kan vinden. Welke landschapswaarden in het geding komen, moet ook verder onderzocht worden.

Conclusie model Zuid.
Model Zuid verdient voor ons nader onderzoek om bovenstaande redenen en onder voorwaarde van de gevraagde nadere onderzoeken
(=de MER rapportage, in het geding zijnde landschappelijke kwaliteiten, prognose nieuwe verkeersstromen)

Resumé zienswijze
Hoewel Groen Links Waalre het meest voorstander is van de Nul-plus variant, is er tegelijkertijd de sterke twijfel of dit afdoende is om de geformuleerde doelen te bereiken.

Als er blijkt dat er aanvullende nieuwe verkeersinfra nodig is dan lijkt model Zuid het meest voor de hand te liggen.
De ontwikkeling van bedrijfsterreinen in Belgie en het regionale achterland, zal alleen maar leiden tot toename van vracht- en autoverkeer. De angst bestaat dat deze toename alleen al alle verbetermaatregelen voor de N69 teniet zal doen.
Zoals geconstateerd bieden ook parallelle N-Z ontsluitingen om de kernen van Valkenswaard en Waalre ook geen wezenlijke bijdrage aan een gewenste oplossing, in tegendeel.
Tot slot:

Voor Groen Links & Waalre staat al heel lang met hoge urgentie de verbetering van de leefbaarheid in de kern Aalst-Waare rond de N69, hoog op de agenda
Expliciet niet alleen In Waalre, maar ook in de andere regionale gemeenten, omdat enkel verplaatsing van de hier optredende problematiek onacceptabel en zinloos is.

We vragen u, nu met hoge prioriteit, met grote voortvarendheid en zorgvuldigheid, alles in het werk te stellen om de N69 problematiek in goede “banen” te leiden.

We verwachten dat onze zienswijze daaraan mag bijdragen

Namens de fractie van GroenLinks Waalre:

Waalre, 1 oktober 2010

René Paré – fractievoorzitter GroenLinks Waalre
Adres Schubertlaan 4 Waalre

Fractieassistentie:
Noella Vervloet
Henk Moraal
Hans Witvoet

2 comments to Zienswijze N69

You must be logged in to post a comment.