Amendementen Kadernota 2012

De volgende amendementen en moties zijn door GroenLinks Waalre voorbereid en aangekondigd aan de raad.

Amendement AWMO-2.

Overwegende,

Dat er een wijziging gaat plaatsvinden in het nationaal beleid ten aanzien van PGB verstrekkingen

Besluit het bepaalde in lid II sub c van het ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzigen:

c. bij de hulp bij het huishouden de keuzevrijheid van de cliënt en het rekening houden met individuele omstandigheden maximaal te waarborgen.

Amendement AA-1.

Overwegende,

dat er meer inkomsten nodig zijn om de voorzieningen op peil te houden;

Besluit het op pagina 25 van de Kadernota met betrekking tot de OZB gestelde te wijzigen als volgt:

De OZB in stappen te verhogen tot de door het Rijk gehanteerde fictieve waarde in balans is, 4 jaar op rij met 12,5%, waarna herijking plaatsvindt.

Amendement AB1-2.

Overwegende,

dat er wordt getwijfeld aan het nut van al te stellige uitspraken, die nuancering behoeven;

Besluit het bepaalde in lid II sub 1 te wijzigen als volgt:

Waalre niet te beschouwen als één sociaal-cultureel-economische eenheid.

Amendement AB2-1.

Overwegende,

dat de voorkeur uitgaat naar een innovatieve aanpak die alternatief is ten opzichte van traditioneel beleid:

Besluit het bepaalde in lid II sub 2 te wijzigen als volgt:

Budget groenbeheer niet te verhogen en onderzoek te doen naar 80% natuurbermen.

Amendement AB3-1.

Overwegende,

dat een structurele verhoging niet leidt tot urgentie wat betreft vernieuwing van beleid;

Besluit het bepaalde in lid II sub 3 te wijzigen als volgt:

Het budget voor groot onderhoud wegen tijdelijk te verhogen en onderzoek te doen naar innovatieve besparingen op areaal en uitvoering.

Amendement AB5-1.

Overwegende,

dat op basis van het voorgestelde een alternatieve aanpak mogelijk is met besparing op de lange termijn:

Besluit het bepaalde in lid II sub 5 te wijzigen als volgt:

De ingeboekte bezuiniging op de posten onderhoud openbare verlichting en vervanging openbare verlichting eenmalig niet door te voeren en onderzoek te doen naar grootschalige invoering LED-verlichting in 2013.

Amendement AB7-2.

Overwegende,

dat het subsidiebeleid een kernactiviteit van de gemeente is en er intensiever moet worden overlegd;

Besluit het bepaalde in lid II sub 7 te wijzigen als volgt:

Het interactief vaststellen van subsidiebeleid en benodigd budget uit inkomsten te genereren.

Amendement AB8-4.

Overwegende,

Dat gemeenschapshuizen belangrijk zijn voor sociale- en participatie activiteiten en er mogelijkheden zijn tot innovatief samen gebruik met bijvoorbeeld een flex plek centrum;

Besluit het bepaalde in lid II sub 8 te wijzigen als volgt:

Een werkgroep in te stellen die mogelijkheden onderzoekt en ontwikkelt om meerdere gemeenschapshuizen te handhaven.

Amendement AB9-2.

Overwegende,

dat sport belangrijk is voor de jeugd en zo laagdrempelig mogelijk moet zijn;

Besluit het bepaalde in lid II sub 9 te wijzigen als volgt:

Binnensport laagdrempelig, dicht bij de kernen, en energieneutraal te ontwikkelen.

Amendement AB10-2.

Overwegende,

dat sportaccommodaties en –velden door samen gebruik veel goedkoper kunnen worden geëxploiteerd;

Besluit het bepaalde in lid II sub 10 te wijzigen als volgt:

Sportparken onderzoeken op mogelijkheden hybride velden op meerdere plekken aan te houden.

Motie MAK-6

Overwegende dat er meer inkomsten nodig zijn om de voorzieningen op peil te houden;

Verzoekt het college onderzoek te doen naar invoering van hondenbelasting en parkeerbelasting in samenspraak met de buurgemeenten.

Motie MAK-7

Overwegende dat :

er bij twijfels over investeringen geen leidraad voorhanden is, en dit de besluitvorming vertraagd.

er daarom een pragmatische regel zou moeten ingevoerd,

Verzoekt het college om wanneer blijkt dat de onder de beslispunten 1 t/m 10 van het raadsbesluit met betrekking tot de Kadernota vallende investeringen binnen 10 jaren kunnen worden terugverdiend deze in principe uit te voeren.

En dit tot leidend principe te verklaren voor de toekomst.

You must be logged in to post a comment.