Begroting 2014

De balans in deze begroting is niet in orde. De crisis wordt aangegrepen om penny wise te bezuinigen op kleine kwetsbare posten en de grote kansen worden niet aangegrepen.

Kansen benutten in de crisis is wat ons betreft investeren in duurzame verandering op zowel klimaat als sociaal- cultureel terrein, in het kader van ingrijpende veranderingen op de woningmarkt, wonen en zorg, jeugdzorg en participatiewet.
In crisistijd is er noodzaak maar ook juist kansen voor verandering;

Er is een wenkend perspectief: welke kansen zijn dat en hoe de kansen te benutten: d.w.z. waar juist nu in investeren: don’t waste a good crisis.

Behalve dan in het bedenken van bezuinigingen missen we in de begroting de creativiteit of een positieve  toekomstvisie : we missen speerpunten van beleid die de belangrijke transities onderkennen en er als een goed regisseur betaamt er op creatieve wijze op in wil spelen. Op weg naar de regiegemeente is geen strafexercitie maar een spel dat gespeeld moet worden met een open mind voor veranderingen.

Sociaal domein
De komende transitie in het sociaal domein behoren met stip op 1 de belangrijkste speerpunten te zijn in het gemeentelijk beleid. De opgave is om samen met maatschappelijke organisaties en betrokken burgers de op stapel staande transities AWBZ, jeugdzorg en participatiewet in goede banen te leiden.

Het is een must voor de gemeente in de regierol om het Centrum voor Maatschappelijke deelname goed te laten slagen. Dit centrum wordt het eerste aanspreekpunt voor inwoners als het gaat om zorg en welzijn. Pro-actieve aandacht wordt daarbij gevraagd voor de kwetsbare groepen, armoede-bestrijding, eerlijk delen en stapelingen van bezuinigingen te voorkomen.
Alle open eind risico’s voor zowel de burger als de gemeente dienen zo direct mogelijk in beeld worden gebracht.

De gemeenschapshuizen De Pracht en het Klooster kunnen en willen hierin een belangrijke bijdrage in participerende zin leveren: dichtbij en temidden van de buurtbewoners.
Professionele ondersteuning kan die participatieprocessen stimuleren. Dat vinden we uiterst zinvol investeren in sociale duurzaamheid of te wel zorg voor elkaar nu en in de toekomst.

Energie en klimaat
Tot wel 16 keer op een pagina (35) wordt gesproken over duurzaamheid, maar werkelijke maatregelen zien we niet. Welke beleidsmaatregelen zijn er om daadwerkelijk stappen te zetten? We noemen er een aantal, waarbij de gemeente nadrukkelijk wordt uitgenodigd om haar ambities kenbaar te maken de komen tijd.
Duurzaam bouwen
Stimuleren van de woningmarkt, middels o.a. CPO projecten voor starters en senioren, maar ook voor de middengroepen. Welke concrete stimulerende maatregelen horen dan daarbij is de vraag; startersleningen, gereduceerde grondprijs tarieven; initiatieven promoten: leegstaande gebouwen onder de aandacht brengen, prijsvragen uitschrijven: kortom breng de obstakels in beeld en maak de ambities in de woonvisie op creatieve wijze waar. Goed voor de woningmarkt, de woningzoekende en de bouw en voor de gemeentelijke exploitatie.

Ook energiezuinig maken van de bestaande huizen en klimaat neutraal nieuw-bouwen leidt tot een win-win situatie, zowel qua toekomstige woonlasten als het milieu en de regionale werkgelegenheid. Daarom een energie-service loket in het gemeentehuis, waardoor het meedoen uitnodigend en simpel wordt. De tijd dringt en de kansen liggen er volop.
de gemeente moet zelf meer dan het goede voorbeeld geven:
De gemeente stelt met spoed, samen met partners op de bouw- en woningmarkt, een plan van aanpak energiebesparing met hoge ambitie op voor al het gemeentelijk vastgoed op. (sporthallen, gemeenschapshuizen) Dat levert op termijn enorme besparingen op voor haar burgers en organisaties. Ontbrekende middelen is geen excuus: volg desnoods de zero-budget methode: terugbetalen van de investering met de besparing op de energierekening.

Uiteraard geldt dat voor de nieuwe huisvesting van de gemeente. In Brainport maak je je er als gemeente niet te gemakkelijk vanaf en alle life-cycle aspecten moeten daarom integraal leidend zijn bij het keuzeproces voor de nieuwe locatie. Ook daarin toont de gemeente haar ware gezicht: dat moet flexibel, en duurzaam toekomstgericht zijn.

We vinden de balans in deze begroting niet in orde. De financiële sturing op kleine kwetsbare posten beneemt het zicht op werkelijke innovaties die een duurzame toekomst beloven. Daarom vinden wij deze begroting onder de maat en niet acceptabel.

You must be logged in to post a comment.