Fietspad oude spoorbaan Waalre Valkenswaard

Natuurlijk is GroenLinks hartstochtelijk vóór de aanleg van goede, snelle en veilige fietspaden die de toename het fietsverkeer van forensen, schoolgangers en recreanten bevordert.
Daartoe hebben wij ons sterk gemaakt als initiatiefnemer en deelnemer aan de TaskForce Luchtkwaliteit jaren geleden.
Juist en vooral nu zo-even is gerapporteerd dat de fijnstof concentratie een nog grotere aanslag betekent op de gezondheid dan eerder aangenomen.

De uitkomst van één van de oplossingen van de Task Force Luchtkwaliteit: betere en aantrekkelijke fietsverbindingen, is het voorgestelde bestemmingsplan voor een fietspad over de oude spoorbaan dat nu aan de orde is. Op het eerste gezicht een prima idee, waarvoor een flinke subsidie beschikbaar is, en wat onderdeel is geworden van het grotere project Westparallel of eufemistisch Grenscorridor. Een plan waar wij als GroenLinks overigens tegen zijn, omdat het niets oplost m.b.t. de leefbaarheid kern van Aalst.

Nut en noodzaak en onderzoek naar alternatieven:
Nader geinformeerd middels een door Kragten d.d. 5 december 2013 verzamelde 13 varianten studie, missen we:

1-    heel concreet de onderlinge vergelijking in een kosten-baten analyse tussen die varianten:

a.    waar moet een korte verbinding aan voldoen in te winnen reistijd: de formulering van het doel: we hebben het hier over zeer geringe verschillen in minuten, waar wel enorme kosten tegenover staan: vb. variant 8 : scheelt tonnen en vernield de waardevolle dorpsrand Voldijn niet. Onze stellige indruk is dat de varianten op onderdelen niet eerlijk vergeleken worden met het rechte tracé en pas recent zijn toegevoegd.

b.    Een groot bezwaar voor GL is dat deze variantenstudie, die vereist is vanwege aantasting EHS (nee-ten-zij principe) en de Nut en Noodzaak afweging te laat komt in de inspraak procedure voor het indienen van zienswijzen: dus opschorting van de besluitvorming is alleen daarom al noodzakelijk

c.    Aangezien de besparing op aanlegkosten (bij gebruikmaken van bestaande infra en de besparing op compensatie kosten (totaal 4 ton?), als het tracé deels of geheel buiten de EHS omgaat, Aangezien ook deze afweging niet verantwoord door de raad kan worden gemaakt, is opschorting noodzakelijk,

d.    Het voorbeeld dat b.v. variant 8 (Dirch van Horne fietspad + Molenvenlaan) aanzienlijke kwalitatieve en financiele voordelen oplevert t.o.v. tracé 1 maakt duidelijk dat dit afwegingsproces (maatschappelijke kosten-baten-analyse) niet en zeker niet tijdig heeft plaatsgevonden. Er wordt achteraf niet afgewogen naar variant 1 toegeredeneerd.

2-    Wat nog ontbreekt is een uitgewerkt compensatieplan inclusief ontwikkel- inrichtings-en beheer kosten. Kwantitatief wordt er wat over gezegd (18.300 vierkante meter);

Resumerend:

Waar eerst het fietspad over de oude spoorbaan een goed idee leek, blijkt het nu echter:
ten eerste een aanslag te betekenen op de natuur in het kwetsbare en waardevolle gebied,
en ten tweede komen de recreatieve en sociale waarden van de natuur in Waalre onder druk te staan.
Ten derde blijken er een aantal onvermoede en onderbelichte risico’s te bestaan, die het hele concept doen wankelen.

Tijd voor een heroverweging.
Op de valreep dienen wij pro’s en con’s af te wegen.
De risico’s en valkuilen te bezien.
Alternatieven te overwegen.

Gezien het grote aantal inhoudelijk relevante zienswijzen van betrokken bewoners, en de formele maar inhoudelijk ontwijkende reacties hierop van het college, menen wij dat er als reactie hierop ernstig onvoldoende is overwogen, besloten en gehandeld.
Een ernstige omissie is het beschikbaar komen van de uitgevoerde vergelijking kort voor de commissiebehandeling en na de inspraakprocedure voor zienswijzen.
Op basis van de gegeven wensen, kansen en beperkingen, en de hierop nu en eerder ingediende zienswijzen is het noodzakelijk grondig te onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn en daarnaast deze op objectieve en volledig transparante wijze te vergelijken.

Op basis van de informatie die het college heeft verstrekt betreffende de onderzochte alternatieven concluderen wij dat deze niet serieus, niet grondig en niet transparant zijn vergeleken.
Als voorbeeld hierbij noemen we de niet gerapporteerde essentiële gegevens zoals reisduur, aanlegkosten, specifieke onderlinge afweging.

Verder is in verband met het belang van de bescherming van de Ecologische Hoofd-Structuur van belang een goede afweging te maken van nut en noodzaak. In de stukken is geen rechtvaardiging te vinden voor de balans van milieuschade en milieuwinst. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond.

We hebben helaas niet de gevraagde informatie gekregen over het compensatieplan betreffende de Ecologische Hoofd-Structuur (EHS), terwijl dit een essentiële rol speelt in de afweging of deze uitvoering van het plan de juiste is. Wat is de omvang en financiering hiervan?

Wat betreft de totale kosten is het plan niet helder, en er lijken er meerdere onderbelichte, met name milieu – en financiële risico’s aanwezig.

Zolang wij als GroenLinks geen helderheid hebben over de optimale balans qua natuur, omgevingskwaliteit, milieuschade en milieuwinst, financiële risico’s in de uitvoering van dit plan zullen wij dit niet ondersteunen.

De Westparallel dreigt ons niets op te leveren, het fietspad plan lijkt een scheve schaats te rijden, en qua duurzaamheid, gezondheid en luchtkwaliteit schieten we er allemaal geen steek mee op.

Wij willen kiezen voor echte verbeteringen, en aanpakken van misstanden. Betere en veiliger fietsverbindingen voor forensen, schoolgangers en recreanten. Terugdringen sluipverkeer tussen Lommel en Eindhoven. Rust en balans in de natuur.

Dat betekent meer langzaam verkeer voorrang, openbaar vervoer en kwaliteit openbare ruimte, slimme oplossingen in een parklandschap waarin Waalre het goede voorbeeld is.

You must be logged in to post a comment.