Vragen Bomenkap Daslaan

Geacht College van Burgemeester en Wethouders Waalre,

Ik stel u de vraag of u onze mening deelt dat:
de kwaliteit van de openbare ruimte van belang is voor het algemeen welbevinden, de gezondheid, het milieu en de veiligheid;
dat bomen en groen hieraan in belangrijke mate bijdragen;
Ergo:
Dat bomen zoveel mogelijk behouden dienen te worden in de gemeente Waalre;
dat bij onvermijdelijke kap de boom/bomen vervangen dienen te worden door zo gelijkwaardig mogelijke bomen.
Voorts:
Of u op de hoogte bent van:
de voorgenomen kap van bomen in de Daslaan;
dat de argumentatie hiervoor omstreden is;
dat er niet wordt aangegeven dat de bomen zullen worden vervangen;
dat bewoners hierover ontstemd zijn en zich verzetten tegen de voorgenomen kap;
Er voorts verzet is tegen het vervangen van beplanting door grasveld.
Wilt u:
Maatregelen nemen om de voorgenomen kap in de Daslaan af te gelasten;
bij voorkomende gevallen direct en onomwonden herplanting in het beleid op te nemen;
Eerder gerooide oude bomen in de Daslaan te vervangen;
Te bezien hoe beplanting te handhaven is in plaats van grasveldjes.
De bewoners op de hoogte te stellen van de aanpassing in de plannen.
Deze vragen worden gesteld volgens het protocol van artikel 39 RvO.

Met vriendelijke groeten,
René Paré
Fractievoorzitter GroenLinks Waalre

You must be logged in to post a comment.