Verkiezingsprogramma 2014 GroenLinks Waalre

Wat groen is, 
moet groen blijven

Wat sociaal is, 
moet sociaal blijven

GroenLinks Waalre heeft duidelijke standpunten voor onze gemeente.

Haalbare standpunten, gericht op de toekomst.

GroenLinks Waalre kiest voor een duurzame, sociale en groene gemeente.

Het gaat om mensen, niet om cijfers.

  • Kiezen voor aandacht en zorg
    in plaats van bureaucratie en regels.

  • Kiezen voor zon en wind
    in plaats van olie en gas.

  • Kiezen voor groen en duurzaam
    in plaats van stenen en asfalt.

Het kan. Als we maar willen.

Onze vijf prioriteiten in Waalre samengevat:

1. Een veel socialere gemeente.
Wij willen terug naar een gemeente waarin mensen centraal staan, en niet de regels en de cijfers. Het kan wel slimmer en eerlijker.

2. Stimuleren van wijkactiviteiten.

Geef de gemeenschapshuizen en verenigingen meer mogelijkheden om initiatieven te nemen en sociaal te ondernemen.

3. Verbeteren van de luchtkwaliteit.
Er moet serieus werk gemaakt worden van de luchtkwaliteit. Kwaliteit openbaar groen beschermen.

4. Groener en duurzamer.

Wij pleiten voor een daadkrachtig klimaatbeleid dat vruchten afwerpt omdat het niet stopt bij gemeente-grenzen.

5. Een efficiënter gemeentebestuur.
Nlieuwe vormen van  samenwerking organisatorisch goed te regisseren. De afstand van de burger tot de gemeente verkleinen, door meer transparantie, Open Data, Open Spending.

Onze vijf prioriteiten in Waalre:

1. Een veel socialere gemeente.

Wij willen terug naar een gemeente waarin mensen centraal staan, en niet de regels en de cijfers. Het is bewezen dat dit kan. Een sociale gemeente waarin u zelf kunt kiezen welke zorg u en uw dierbaren krijgen. We willen dus niet bezuinigen op thuiszorg en jeugdzorg, maar deze zorg juist intensiveren. De transities gaan voor veel veranderingen zorgen die we met alle middelen goed en verantwoord moeten invoeren. De mens achter de regels is belangrijker dan de regels.

Het kan wel slimmer en eerlijker. Stimuleer en faciliteer nieuwe vormen van samenwerken in wonen, zorgen, leren, werken en inkopen. Door veel vaker samen met de burger te kijken hoe het beter kan wordt een open proces mogelijk, waarin vertrouwen de sleutel is.
Het gaat om mensen, niet om cijfers.

2. Stimuleren van wijkactiviteiten.

Wij willen het sociale en culturele leven in Waalre actiever maken door onze  gemeenschapshuizen en verenigingen in te zetten voor versterking van de sociale verbondenheid. Door de gemeente met u als bewoner samen te laten werken aan de verbetering van onze woon- en leefomgeving. We willen De Pracht en Het Klooster behouden en versterken.

Geef de gemeenschapshuizen en verenigingen meer mogelijkheden om initiatieven te nemen en sociaal te ondernemen. Besteed taken uit aan bewoners, en ga als gemeente in de buurt werken als dat kan.

3. Verbeteren van de luchtkwaliteit.

Onder andere bij de N69 moet serieus werk gemaakt worden van de luchtkwaliteit. Dat willen we met name doen door een vrachtwagenverbod, herinrichting van de Eindhovenseweg, en het HOV Valkenswaard sneller ontwikkelen.

Op andere plekken in onze gemeente willen we openbaar groen beschermen. Geen cross-motoren meer in de bossen; plantsoenen met groene diversiteit en beheer samen met bewoners; bermen met natuurlijke begroeiing; fietsverkeer veiliger en meer prioriteit. Start voorlichting over fijnstof als gevolg van houtkachels.
We zijn een groene gemeente; laten we die pracht vooral beschermen en behouden.

4. Groener en duurzamer.

‘Oude’ energie is slecht voor het klimaat, is vervuilend en raakt op. Dat zijn feiten.
Onze gemeente kan en moet duurzamer en groener, door zonnepanelen op alle gemeentelijke daken, windturbines op hoge daken, een beter (UMTS-) antennebeleid en vervuiling beboeten.

Wij pleiten voor een daadkrachtig klimaatbeleid dat vruchten afwerpt omdat het niet stopt bij gemeente-grenzen. We willen het vastgoed verduurzamen, de energieprestaties bij nieuwbouw maximaliseren (vooruitlopend op 2020), en de Brede School en het Gemeentehuis energie Plus maken.
Samen met woningcorporaties een beleid ontwikkelen om bestaande bouw te verduurzamen. Van duurzaamheid werkgelegenheid maken.

5. Een efficiënter gemeentebestuur.

In deze tijden van verandering moet ons gemeentebestuur vooral efficiënt worden ingezet om nieuwe vormen van  samenwerking organisatorisch goed te regisseren. De rol van de gemeente kan sneller meegroeien met de veranderingen in de maatschappij en economie. Ondersteun en stimuleer flexibel kleinschalig en lokaal produceren, coöperaties voor energie, communicatie en zorg. Maar ook nieuwe vormen van samenwonen, mobiliteit en voedselproductie.
De afstand van de burger tot de gemeente verkleinen, door meer transparantie, Open Data, Open Spending. De afstand van de gemeente tot de innovatieve burger verkleinen door zelf sneller te veranderen en agile te leren werken. Een open en communicatieve cultuur creëren waarin competente mensen het vertrouwen krijgen om zelf beslissingen te nemen.


Waalre moet groen en duurzaam beleid ontwikkelen om gezond en sociaal te worden.

Verkiezingsprogramma 2014 GroenLinks Waalre

Comments are closed.