Voorjaarsbeschouwing GroenLinks Waalre Kadernota 2017

GROENLINKS:

Samen Duurzaam en Sociaal ontwikkelen

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

De fractie GroenLinks Waalre heeft waardering voor de positieve en realistische benadering van de opgaven en kansen voor 2017 en verder.
Met name de balans tussen de opgaven in het sociale domein en de financiële mogelijkheden is een lastige opgave, die door ons vooralsnog als voldoende wordt beoordeeld.

Investeren in elkaar
Als lokale samenleving moeten we zorgen voor een goed en sterk verband op sociaal, cultureel en economisch gebied. Dat maakt onze gemeente krachtig en bestuurlijk duurzaam. Veel voorlichting, persoonlijke aandacht en actief beleid t.a.v. onderbenutting is hard nodig. De nieuwe benadering van de zorg- en welzijnspraktijk maakt het voor veel mensen lastig. Hierbij kan een dynamische en creatieve benadering voor nieuwe energie en vertrouwen zorgen. Een wedstrijd voor een nieuw Waalres woord voor ‘mantelzorger’ kan hiervoor symbool staan.

Gemeenschapshuizen
We zijn blij met de ontwikkelingen rond het Klooster, waar de sociaal- culturele activiteiten voortgang kunnen vinden met het nieuwe exploitatiemodel.
We vinden de ontwikkeling van het sociaal- cultureel activiteiten programma voor het nieuwe MFC gemeentehuis achterblijven. We willen hiervoor een reservering opgenomen zien om een goede start met de nieuwe situatie te faciliteren.

Openbare ruimte visie
Met een goed afgewogen pakket van maatregelen om de openbare ruimte te ontwikkelen kan de leefbaarheid verder verbeteren. De herinrichting van de N69 en de voorbereiding hiervan heeft een planontwikkel-visie nodig die de burgerparticipatie hierin maximaal integreert. Dit project ter hand nemen als een nieuwe vorm van samenwerken waarbij de kennis en creativiteit van burgers wordt ingezet om een breed gedragen en innovatief project te realiseren. Hack de N69!

Burgerinitiatief en vluchtelingen
Democratisering en participatie kunnen we verbeteren door meer ‘bottom-up’ te benaderen. Activiteiten in buurten faciliteren en stimuleren kan met inzet van in de regio aanwezige ervaring en kennis (social design) worden ingezet. Juist uitdagingen als inburgering en socialisatie van vluchtelingen en statushouders zijn een verrijking van het sociale en culturele weefsel.

Inhaalslag sociale woningbouw
Met prioriteit moeten achterstanden in de volkshuisvesting, voor integratie van statushouders worden ingelopen, maar ook voor starters op de woningmarkt. Het regio- “Actieplan statushouders” om versneld huisvesting te realiseren, spreekt ons aan en biedt kansen.

Duurzaamheidsagenda
De aanleg van PV-Zonneparken van 1-3 hectare moet snel gerealiseerd worden op goedkope onrendabele grondposities (taluds/geluidsschermen A67, overtollige bedrijventerreinen): snel inventariseren. Deze grootschalige zonnevelden leveren een substantiële bijdrage om de gestelde doelen te halen.

You must be logged in to post a comment.