Stofwolken Hutdijk

Hutdijk Waalre in stofwolk gehuld

Door de combinatie van extreme droogte en grote drukte op de Hutdijk te Waalre vormen zich grote stofwolken die zelfs de wijk Ekenrooi binnendringen.

De lucht is over de hele lengte sterk vervuild, door het opgewaaide stof door heen en weer rijdende auto’s. De uitlaatgassen van slecht verbrandende auto’s komen daar nog bij.

Het is op het wandel- fietspad een onaangename en ongezonde ervaring. De vraag is of hier sprake is van een gevaarlijke situatie in verband met fijnstof concentraties.

Het door de gemeente ingevoerde beleid om met fijn grind de stofvorming bij droogte tegen te gaan lijkt hier niet het gewenste effect te hebben.

Of er klachten zijn uit de wijk in verband met de slechte luchtkwaliteit is niet bekend.

Jammer dat de populariteit van het mooie gebied en de heerlijke ijspret niet op een betere manier gefaciliteerd kunnen worden.

Er worden vragen gesteld aan het college.

Een introduktie over fijnstof: http://www.greenfacts.org/en/particulate-matter-pm/index.htm#1

Vragen aan College

Aan de gemeenteraad van Waalre De heer R. Paré
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Uw brief van    Uw kenmerk        Afdeling/ Ambtenaar Openbare Ruimte/J. Thomassen
Onderwerp
Art. 39 vragen GroenLinks stofwolken  Hutdijk
Ons kenmerk    Datum
09-02-2017
VERZONDEN    1 3 FEB. 2017

Geachte heer Paré,

U heeft aan ons vragen gesteld betreffende de stofwolken op de Hutdijk in Waalre . Middels deze brief geven wij  u hierop antwoord.
Antwoorden  op uw vragen gesteld in uw email d.d.  3 november  2016 :

Is het college bekend met de problemen met  stofwolken  en luchtkwaliteit op en rondom  de Hutdijk te Waalre?

Het is bekend dat bij langdurige droogte stofvorming mogelijk is op het zandpad de Hutdijk. Bij het veroorzaken van stofwolken is de gereden snelheid een belangrijke factor. Niet alle automobilisten houden hier rekening mee.
In 2014 is een proef uitgevoerd om door middel van het aanbrengen van split de stofvorming te verminderen. De stofvorming werd inderdaad  minder  waarna  het gehele zandpad is voorzien van split. Bij droogte is stofvorming op  een  zandpad echter  nooit geheel  te voorkomen.
Alhoewel stofvorming voor fietsers en wandelaars natuurlijk niet prettig is, is er geen sprake van een verhoogd  gezondheidsrisico.
De enige manier om stofvorming daadwerkelijk  te  voorkomen  zou het  aanbrengen van een verharding zijn. Dit achten wij niet wenselijk omdat dit afbreuk doen aan de natuurlijke  en  landschappelijke waarde.

Is het bekend dat zelfs in de wijk Ekenrooi ernstige hinder wordt ondervonden door de stofwolken?

In het verleden zijn er enkele klachten  ontvangen  van bewoners  die direct  wonen aan het onverharde gedeelte van de Hutdijk. Naar aanleiding daarvan is het eerste gedeelte van de Hutdijk over een lengte van circa  som  verhard.
Van inwoners verderop in Ekenrooi hebben wij geen klachten met betrekking tot stofwolken ontvangen.

Zijn er klachten ontvangen door gemeente,  politie, GGD?

Er zijn de afgelopen jaren meerdere meldingen bij de gemeente  binnen  gekomen over stofvorming op de Hutdijk. Van de politie of GGD hebben wij geen meldingen ontvangen. Mochten politie of GGD klachten ontvangen, dan  worden zij  geacht door te verwijzen naar de wegbeheerder  cq. de gemeente.

Zijn er overwegingen om de omwonenden te waarschuwen ramen en deuren gesloten ‘ te· hbûden?

Er zijn geen overwegingen om de omwonenden te waarschuwen bij stofvorming. Daar is ook geen aanleiding voor aangezien er geen verhoogd risico was voor de volksgezondheid.

Is het college bekend met het feit dat eerdere maatregelen blijkbaar hebben gefaald?

Eerdere maatregelen, zoals het aanbrengen van verharding en split, hebben bijgedragen tot een vermindering van de stofoverlast. Wij delen derhalve uw mening dat eerdere maatregelen  hebben gefaald niet.

Is  het college bekend met  de samenstelling  van de stofwolken?

De stofwolken zijn niet onderzocht op de samenstelling. In 2014 is er een nieuwe deklaag met granulaat en split aangebracht.  Aangezien  we weten welke  stoffen zich in de grond bevinden,  waarvan  het  stof afkomstig  is (zand),  weten  we ook waaruit de stofwolk  bestaat (zand).

Is het college bereid op korte termijn onderzoek te doen naar de samenstelling van de luchtverontreiniging?

Het college is bereid onderzoek te doen naar luchtverontreiniging als daar aanleiding toe is. Wij zien daar op dit moment overigens geen aanleiding toe.

Is het college bereid op korte termijn en op lange termijn maatregelen te  treffen die de problemen  gaan oplossen?

Er zijn in 2015 al maatregelen genomen door het aanbrengen van split en in een eerder stadium is verharding aangebracht. De voorkeur heeft het om stofvorming te voorkomen door aanpassing van de rijsnelheid (informeren via  borden).  Verder worden de zandwegen  in  Waalre jaarlijks onderhouden  waardoor  ze vlak blijven en er geen gaten ontstaan.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,  drs. J.W.F. Campagne
de burgemeester,  drs. J.W. Brenninkmeijer

Stofwolken in wijk Ekenrooi Waalre

You must be logged in to post a comment.