Reactie op Kadernpta 2018 - De Schakel

De vooruitzichten die in de kadernota worden geschetst zijn niet erg rooskleurig, en laten zelfs tekorten zien in de onvermijdelijke posten. Dat stemt niet vrolijk, en is zorgelijk vanwege de druk die komt te staan op gewenste uitgaven en ambities.
De voorgestelde maatregel om de OZB te verhogen is een paardenmiddel; maar naast de onzekerheid betreffende de rijksbijdragen is er mogelijk ruimte om de verhoging te beperken tot een aanzienlijk lager percentage.

We stellen voor om een kaasschaaf te halen over de begrote uitgaven. Door een lager budget te reserveren komt er druk om de realisatie efficienter en soberder uit te voeren. Een taakstelling van 5% verlaging is een uitdaging die we graag zien onderzocht.

Voor alle posten, ook de onvermijdelijke, zijn er uitgavenpatronen die soms meer recht doen aan de gezonde bedrijfsvoering van de leverancier dan aan het resultaat. Bijvoorbeeld zorgaanbieders die meer gericht zijn op winstmaximalisatie dan op de hulpverlening zelf. De gemeente heeft meer en meer de verantwoordelijkheid om van de dienstverleners een sobere organisatie en een maximale aanwending voor zorg te eisen. Bovendien kan de gemeente kostenverlagend beleid voeren door zorgverleners ruimte te verhuren in de brede scholen.

Concrete uitgaven-besparende zaken:

  • Geen sloop van het complete Hazzo maar een slim hergebruik van een deel, dat aangewend kan worden voor de noodzakelijke wijkcentrum voorziening.
  • Herinrichting van de Eindhovenseweg niet koppelen aan een onzalig plan om verkeer door Den Hof te laten rijden; De investering hierin wordt door ons krachtig ontraden. Maak in plaats daarvan een leefbaarheidsplan dat de verblijfkwaliteit en duurzaamheid vergroot.
  • De integrale aanpak van de transitie van N69 naar Westparallel en de visie op de Traverse en Eindhovenseweg is voor ons prioriteit. Nu besluiten tot geisoleerde ontwikkeling van dorpshart Aalst zonder een masterplan is onverantwoord.
  • Aanpak van Privacywetgeving, en de invoering van de Omgevingswet niet geisoleerd uitvoeren maar in samenwerking met andere gemeenten onderbrengen in een gemeenschappelijke aanpak.

Potentiële inkomsten:
De veelgeroemde aantrekkelijkheid van het groene karakter van Waalre is onvoldoende tot ontwikkeling gekomen in profilering, faciliteiten en stimulering van

  • Groene bedrijvigheid,
  • Welzijn-, recreatie- en gezondheidseconomie,
  • Creatieve industrie – inclusief designers en kunstenaars – ,
  • Investeringen in hernieuwbare energie (aardwarmte, zonnevelden).

Integrale ontwikkeling van een duurzame samenleving begint bij de concrete kansen die voor de hand liggen.

Het laaghangend fruit pukken èn lange termijn beleid op gebieden groen, creatief en duurzaam is nog onvoldoende in ontwikkeling.

You must be logged in to post a comment.