Oogsten of schrapen? Begroting 2018

Dit is de laatste begroting van deze raad en coalitie.
Dus even kort terugkijken. Wat waren bij aanvang in 2014 de kernpunten, ambitie én visie van het college?

1 De kennis en het zelforganiserend vermogen in de samenleving stimuleren.
2 Bewakende rol die niet belemmerend werkt op het scheppen van ruimte.
3 Ontplooien van de inwoner van Waalre in alle levensstadia staat centraal.
4 Relatie met inwoners staat centraal.
5 Verschuiving naar netwerksamenleving.

Wat is hier van terechtgekomen?
Een héél magere aanzet en een zeer povere uitwerking hebben niet tot een aansprekend en inspirerend resultaat geleid. De urgentie heeft ontbroken, de uitkomsten zijn vaag, de resultaten onvoldoende.
Adequate maatregelen die voor de klimaatdoelstellingen nodig zijn te langzaam en mondjesmaat ter hand genomen, staan niet bovenaan de agenda, worden niet serieus genomen door dit college.
Zullen we zeggen een zes-minnetje? Waar je met de hakken over de sloot overgaat…

We willen met zijn allen zo graag een samenleving zijn die veilig, vrij en creatief is, maar ook solidair, sociaal, eerlijk en duurzaam. Dat is geen abacadabra. Dat is een universeel verlangen van mensen. We zitten op een moment van hoogconjunctuur, de economie draait als een tierelier, onze welvaart is op ongekende hoogte, alleen is het niet eerlijk verdeeld. De groei en ontwikkeling wordt niet gericht op duurzaamheid en sociale kwaliteit. We vergeten de mensen die het niet makkelijk hebben.

Met andere woorden het is lastig gebleken om idealen in daden om te zetten.
In de krochten van de bureaucratie en bestuurscultuur verdwalen idealen meestal in onnavolgbare beleidsstukken en deskundigenrapporten. In belangenverstrengelingen en politieke geldingsdrang. In persoonlijke drijfveren en – positionering.

Wat staat er nu in de begroting voor 2018?
Ten eerste veel financiële sturing en begrotings-ambities.
Maar waar is de burger gebleven?
We zien wel aandacht voor de portemonnee van de bewoners, maar niet voor de gevolgen van het beleid voor de sociale, culturele en maatschappelijke effecten.
Waar is de duurzaamheid en klimaatdoelstelling gebleven?
Dit uitgangspunt zou in alle beleidsterreinen met stip terug moeten komen. Dat is niet het geval.

  • We kunnen alleen de ambities op klimaat en duurzaamheid halen als we integraal inzetten op de ombuigingen die hiervoor noodzakelijk zijn.
  • We kunnen alleen een eerlijke en vrije samenleving hebben als we vol daarop inzetten, en gevestigde belangen durven veranderen.
  • We hebben een organisatie nodig die met design thinking en een resultaatgerichte aanpak een heldere vooruitgang laat zien!

Wat betreft het informatief vormgeven van de Programmabegroting hulde voor de heldere visualisatie van de grote lijnen. Een lang gekoesterde wens in vervulling! Dat geeft de burger inzicht in de grote lijnen. Nu doorpakken op de transparante weergave van details en relevante ontwikkelingen…

Wat betreft kunst en cultuur is het een catastrofe in Waalre. De budgetten voor de komende jaren zijn van een dramatisch laag niveau. De baten van kunst, musea, recreatie, sociaal cultureel werk zijn niet in beeld omdat de afgeleide effecten moeilijk in harde financiële gegevens te vertalen zijn.

Onze maatschappelijke en culturele verworvenheden, maatschappelijk weefsel, lokale economie en de intrinsieke waarde van cultuur en sport worden niet voldoende gezien.
Ik wil graag pleiten voor een toekomstige uitbreiding van de begroting met factoren die de kwaliteit van wonen, gezondheid en leven als resultaat van beleid weergeven. Hiervoor informatie integreren uit meerdere onafhankelijke bronnen.

Tot slot:

  • We zijn tegen de ozb verhoging;
  • Laten we de jeugd en de ouderen faciliteren en stimuleren om zich actief, creatief en sociaal te ontplooien;
  • Geef maatschappelijke ondersteuning terug aan ‘t Hazzo;
  • Verhoog de verkeersveiligheid met name voor langzaam verkeer in heel Waalre;
  • Heb oog voor de meerwaarde die cultuur heeft.

(Algemene beschouwing in raad 6 november 2017)

You must be logged in to post a comment.