Kieswijzer Eindhovens Dagblad

De keuzes en toelichtingen van GroenLinks Waalre staan in de Kieswijzer die het Eindhovens Dagblad heeft gepubliceerd.

Alle 30 vragen en antwoorden van ons kun je hier lezen.
(Tip van een collega in Waalre: als je na het invullen van de kieswijzer niet bij ons uitkomt, doe dan de kieswijzer nog een keer!) Heb je hierover vragen of opmerkingen, reageer per e-mail, op onze Facebook pagina of bel de fractie!

#1:
De gemeente Waalre stopt te veel geld in duurzaamheid
Standpunt: Oneens

Reactie: GroenLinks is voor een serieuze aanpak van duurzaamheid, en dat kost
geld. Met investeren in duurzaamheid zijn we verantwoord bezig om de toekomst
leefbaar te houden.

#2:
De duurzame manier van afval ophalen mag de Waalrenaar niet meer kosten dan
de huidige aanpak
Standpunt: Neutraal

Reactie: Duurzaam afval ophalen is erg belangrijk. Dit moet op een
ecologische en economisch verantwoorde manier gebeuren. Belangrijkste
aspecten zijn hygiëne en effectief scheiden van herbruikbare afvalstromen.

#3:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan het onderhoud van openbaar groen
Standpunt: Neutraal

Reactie: Openbaar groen is een belangrijke factor in de leefbaarheid en maakt
het wonen plezierig. De kwaliteit kan verbeterd zonder dat dit meer geld
hoeft te kosten. Hiervoor is meer ecologische aanpak en zelfbeheer van
openbare ruimte wenselijk.

#4:
Waalre moet moet meer goedkope woningen voor starters bouwen
Standpunt: Eens

Reactie: Woningbouw voor starters is belangrijk om aan de groeiende vraag te
voldoen. Goedkope woningen zijn voor starters onmisbaar.

#5:
Waalrese woningbouwprojecten moeten passen bij de exclusieve uitstraling van
de gemeente
Standpunt: Oneens

Reactie: In Waalre streven we naar een inclusieve samenleving waar ruimte is
voor iedereen.
De woningbouw is er voor allemaal, dus niet exclusief.

#6:
Samenvoeging met Eindhoven is op termijn onvermijdelijk
Standpunt: Oneens

Reactie: De voor- en nadelen van een kleine gemeente of juist een grote staan
ter discussie. Wij vinden de sociale en culturele kracht van Waalre
belangrijker dan de kracht van de grote stad. Wel is goed samenwerken
belangrijk, waarbij er een balans moet zijn tussen geven en nemen.

#7:
Zelfstandigheid mag de Waalrenaar geld kosten
Standpunt: Oneens

Reactie: Het is voor de Waalrenaren goedkoper om zelfstandig te blijven.
Fusiegemeenten zijn duurder uit.
Los daarvan is de zelfstandigheid een groot goed, wat niet in geld is uit te
drukken.

#8:
Elke woonkern in Aalst en Waalre moet een eigen wijkhuis hebben
Standpunt: Eens

Reactie: Wijkhuizen zijn belangrijk om dicht bij huis in de buurt een plek te
hebben voor sociale culturele activiteiten, maar ook kleinschalige en
informele voorzieningen.

#9:
Behoud van gemeenschapshuis Het Klooster mag de gemeente structureel geld
kosten
Standpunt: Eens

Reactie: Het Klooster is een waardevolle plek vanwege de verbindende functie
die het heeft voor Waalre. De verenigingen en activiteiten vormen het hart
van de samenleving.

#10:
Waalre moet meer geld besteden aan de veiligheid in woonwijken
Standpunt: Eens

Reactie: Fijn wonen begint bij een vertrouwde omgeving. De veiligheid in
Waalre is in het geding waar het verkeer en woninginbraken betreft. Meer
sociale samenhang en toezicht waar dat nodig is. Voorlichting en
buurtpreventie inzetten. Vooral het langzaam verkeer (fietsers, wandelaars)
loopt op veel plekken gevaar. Betere inrichting van kruispunten en corridors
is nodig.

#11:
De gemeente moet een actieve rol spelen bij het aantrekkelijker maken van
winkelcentrum Den Hof
Standpunt: Eens

Reactie: Een winkelcentrum dichtbij is voorwaarde voor zelfstandig en prettig
wonen. Waar de gemeente kan helpen om dit mogelijk te maken moet dit in
overleg met bewoners en ondernemers uitgevoerd worden.

#12:
De gemeente moet inwoners vaker om hun mening vragen
Standpunt: Eens

Reactie: De ambtenaar de straat op en in gesprek met bewoners, bijeenkomsten
om open te spreken over gewenste ontwikkelingen. Plannen in vroeg stadium
communiceren en interactief maken.

#13:
In Waalre is bouwen voor senioren belangrijker dan bouwen voor starters
Standpunt: Neutraal

Reactie: Het is geen keuze wie er belangrijker is: voor alle inwoners moet
passende woonruimte beschikbaar zijn.
Vooruit kijken waar de meeste behoefte aan is, en daarop plannen maken. Zowel
senioren als starters hebben momenteel extra aandacht nodig.

#14:
De ontwikkeling van natuur in Waalres buitengebied is belangrijker dan het
behouden van landbouwgrond
Standpunt: Neutraal

Reactie: In Waalre is zowel de ontwikkeling van natuur als behoud van akkers
en weidegrond belangrijk. De cultuurhistorische waarden kunnen hand in hand
met het vergroten van oppervlakte natuurgebied. Samenwerken met ecologische
en biologische boeren. Lokale landbouw is duurzaam.

#15:
Waalre moet geen geld en energie steken in het aantrekken van toeristen
Standpunt: Neutraal

Reactie: Het aantrekken van toeristen heeft twee kanten: het levert de
ondernemers en de gemeente geld op, maar levert een belasting op aan verkeer,
vervuiling en belasting van de natuur.
Deze in balans houden kan kostenneutraal door ecologisch toerisme te
bevorderen, ook uit de regio.

#16:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan huishoudelijke hulp voor ouderen
Standpunt: Eens

Reactie: De zorgbehoefte neemt toe, maar de budgetten krimpen. Dat willen we
niet. De zorg voor senioren moet een gezamenlijke inspanning zijn. De
gemeente moet niet alleen het noodzakelijke budget ter beschikking stellen,
maar ook op slimme manier technische en sociale middelen inzetten.

#17:
Op jeugdzorg mag niet worden gekort, ook al wordt het budget overschreden
Standpunt: Eens

Reactie: De jeugd is een kwetsbare groep, die alle aandacht en zorg nodig
heeft. Acute behoeften gaan boven budgetbeperkingen. In samenwerking met de
lokale zorgsector hanteerbare oplossingen ontwikkelen. Dure zorg is niet per
definitie betere zorg.

#18:
De gemeente moet inwoners met een laag inkomen minder gemeentelijke belasting
laten betalen
Standpunt: Eens

Reactie: Voor echte minima is elke euro belasting een aanslag op uitgaven
voor de eerste levensbehoeften.
Een aantal gemeentelijke belastingen is inkomensafhankelijk of kent
compensaties, en dat moet blijven.

#19:
Waalre mag van mensen met een bijstandsuitkering verwachten dat ze
vrijwilligerswerk doen
Standpunt: Eens

Reactie: Vrijwilligerswerk kan een welkome activiteit zijn voor mensen in de
bijstand. De gemeente kan dit niet verplichten, maar kan dit wel meer
aantrekkelijk te maken. Vrijwilligerswerk mogelijk maken bij gemeentelijke
activiteiten draagt bij aan een meer inclusieve gemeente.

#20:
Het Waalres Museum mag de gemeenschap geld kosten
Standpunt: Eens

Reactie: Meer zichtbaarheid en kwaliteit van kunst en cultuur in Waalre
draagt bij aan een bredere algemene ontwikkeling, bevordering van
persoonlijke ontwikkeling van jong en oud.
Tevens bevordert met name het Waalres Museum de ontwikkeling van culturele
inspiratie die creativiteit bevordert.

#21:
De gemeente moet er voor zorgen dat het aantal ritten van de buurtbus wordt
uitgebreid
Standpunt: Eens

Reactie: Lokale openbaar vervoer oplossingen zijn hard nodig om de mobiliteit
van alle inwoners op peil te houden.
De Buurtbus is een van de middelen die hieraan bijdragen, en bovendien een
welkom burgerinitiatief.
Buurtbus: http://www.buurtbuswaalre.nl/index.html

#22:
Waalre moet een eigen milieustraat hebben
Standpunt: Neutraal

Reactie: Waalre heeft niet voldoende volume van alle afvalsoorten om een
volledige milieustraat te verantwoorden. Maar veel van de reststromen van
onze welvaart kunnen hergebruikt of gerecycled. Een deel van de grote
reststromen kan verzameld in een milieudepot in Waalre.

#23:
Vuurwerk mag met Oud en Nieuw alleen worden afgestoken in een aangewezen zone
Standpunt: Eens

Reactie: De huidige praktijk van vuurwerk afsteken door particulieren is niet
meer verantwoord. De gevaren en kwalijke gevolgen zijn te groot om zo door te
gaan. Een grote licht- en vuurwerkshow op centrale plekken is een goed
alternatief.

#24:
Het horeca-aanbod in de gemeente is voldoende
Standpunt: Oneens

Reactie: In Waalre is een redelijke diversiteit en aanbod van horeca. Maar de
bereikbaarheid voor ouderen is niet optimaal.
Daarnaast is er ruimte voor nieuwe soorten horeca die inspelen op de behoefte
aan gezonde, lokale en duurzame producten.

#25:
De gemeente doet te weinig aan de bestrijding van criminaliteit
Standpunt: Eens

Reactie: De groei van de harde criminaliteit vindt plaats buiten het
gezichtsveld van de burger, maar heeft grote gevolgen voor de rechtsstaat.
Bestrijding hiervan moet in samenwerking met de veiligheidsregio worden
aangepakt.

#26:
Waalre moet zich inspannen om meer evenementen in het dorp te krijgen
Standpunt: Eens

Reactie: Een dorp komt meer tot leven door evenementen, festivals en feesten.
Het bevorderen van de mogelijkheden hiervoor is een kleine moeite, maar
levert groot plezier. Ontmoeten en inspiratie opdoen zijn welkome positieve
impulsen voor de samenleving.

#27:
Voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar heeft Waalre te weinig te bieden
Standpunt: Eens

Reactie: Het aanbod aan recreatieve en culturele voorzieningen in Waalre is
voor de oudere jeugd erg mager. Samen met verenigingen en buurtcentra een
programma ontwikkelen om dit te verbeteren.

#28:
Aalst en Waalre hoeven niet ieder dezelfde voorzieningen te hebben
Standpunt: Oneens

Reactie: Voor alle woonkernen geldt dat er een aanbod van basisvoorzieningen
moet zijn. In elke kern is de situatie een beetje anders, maar
gemeenschapshuizen horen zeker in Aalst en Waalre thuis.

#29:
De onroerendezaakbelasting (OZB) mag niet verder stijgen
Standpunt: Eens

Reactie: De belasting op wonen is een van de weinige directe gemeentelijke
inkomsten. Toch moeten we hier zuinig zijn op het blijvend verhogen van de
lasten.

#30:
De gemeente moet meer geld uittrekken voor het onderhoud van bosgebieden
Standpunt: Eens

Reactie: Voor de bosgebieden geldt dat deze de longen van onze omgeving zijn,
en een weldadige bijdrage aan het mooie groene Waalre. De toegankelijkheid
voor bewoners en gasten moet gepaard gaan met bescherming van de waardevolle
natuurgedeelten. Hiervoor is het nodig te investeren in de structuur hiervan.

Lees hier het tien speerpunten programma van GroenLinks Waalre.

You must be logged in to post a comment.