Verkiezingsprogramma 2018

10 Speerpunten Programma 2018 / 2022

Slim, Sociaal en Groen Samenleven

1    Leefbaarheid voorop

Veiligheid op straat en in huis

Onveilige plekken aanpakken:

•Markt Waalre veilig maken voor fietsers;

•Geen weg door Den Hof.

Meer sociale kwaliteit door te luisteren naar mensen die het betreft:

•Buurtcoaches die luisteren en adviseren.

•WhatsApp groepen ondersteunen.


2    Groene omgeving

Kwaliteit van natuur voorrang geven

Meer vergroening, aansluiten bij de regionale energietransitie en de klimaatdoelstellingen.

Verspilling voorkomen.

Stadslandbouw, ecologische plantsoenen, meer bomen planten.

•Bewoners ondersteunen die initiatieven nemen en hen betrekken bij vergroening.

Waterbeheer duurzaam en slim.

Geïntegreerde zonne-energie toepassen:

•Geluidsschermen langs snelweg met zonnepanelen uitrusten.


3    Sociale Solidariteit

Iedereen kan meedoen en dit faciliteren naar alle burgers

WMO in de volgende versnelling: samenwerken belonen en plezierig maken.

Meer ondersteuning en waardering mantelzorg, informele zorg, burenhulp, gemeenschapshuizen.

•Herinrichting openbare ruimte voor sociale en culturele ontmoeting.

•Buitenschoolse activiteiten voor de jeugd ontwikkelen vanuit de gemeente.


4    Gezonde omgeving

Luchtkwaliteit krijgt prioriteit

•Vliegverkeer mag niet verder groeien.

•Vrachtwagenverbod Traverse en N69.

•Pakketbezorging met elektrische busjes, ‘transport hubs’ faciliteren.

•Vuurwerkverbod in wooncentra gemeente.

•Centrale vuurwerk show organiseren.

•Campagne om uitstoot houtrook van kachels en haarden te verminderen.


5    Duurzame mobiliteit

Openbaar vervoer goed geregeld

Lokale behoeften invullen met slimme technologie:

•Kleine elektrische OV

•Busjes door de wijken met hoge frequentie.

•Fietsverkeer voorrang geven: doorrij-lichten systeem, prioriteit bij regen, overdekte fietsstallingen.


6    Cultuur doet leven

Ontplooiing, ontmoeting en recreatie

Muziek en kunstbeoefening ruimhartig faciliteren en stimuleren.

Meer investeren in cultuur en ontspanning.

Bevorderen en faciliteren sociale ontmoetingen.

Buurthuizen integreren in gemeentebeleid:

•Regie over het Klooster naar de gemeente.


7    Seniorenbeleid

Ouderen de ruimte geven en faciliteren

Voorzieningen voor ontmoeten faciliteren.

Problematiek van eenzaamheid aanpakken.

Goede en toegankelijke zorg in elke kern.

•Extra ondersteuning senior mantelzorgers en informele hulp.


8    De jeugd heeft de toekomst

Groen, leuk en leerzaam

Fietsen naar school, winkel en werk belonen.

Buurt- en school-moestuinen bevorderen. Voorbeeld: de Groene Hemel.

•Voedsel- en maakeducatie in de praktijk op basisscholen.

Verduurzamen openbare ruimte.

Nationale en internationale thema’s lokaal maken.

9    Biodiversiteit uitgangspunt

Meer ruimte voor natuur

Zorg voor leefgebied flora en fauna:

•Vogels en insecten beschermen.

•Minder verstening omgeving.

Ecologische groenstroken voor bijen en vlinders.

Verbod op gifspuiten actief handhaven.

10    Circulaire economie en afvalbeleid

Gemeente en regio geven het goede voorbeeld

Cradle to cradle in alle gemeente-activiteiten:

•Inkoop gemeente alleen herbruikbaar materiaal.

•Voorrang aan producten van secundaire grondstoffen.

Bronscheiding afval en goede uitvoering van de zorgplicht door de Gemeente: goede balans voor service/comfort/gemak voor de inwoners.

Bijdragen aan gescheiden inzameling voor beter behoud en minder verspilling van grondstoffen.

Wat Waardevol is Lokaal maken!

Stem op 21 maart lijst 7 – GroenLinks!

You must be logged in to post a comment.