Wordt Waalre een virtuele gemeente?

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks reageert op de concept programmabegroting voor 2012 Waalre.

“We zitten in een crisis en vallen terug op de veiligheid van het vertrouwde. Maar het kan zo niet blijven want er is geen geld. Dus snoeien we links en rechts en houden iets heel kaals over.” René Paré, fractievoorzitter van GroenLinks, had graag

Lees verder…

Van Versailles tuin naar eco-dorp

Kadernota 2012 Waalre – GroenLinks

Raad 05-07-2011

Deze titel is dezelfde als op de website en in de Schakel, maar de boodschap is hier nu toegespitst op enkele kernpunten die van belang zijn voor de keuzes die we zometeen moeten maken bij het vaststellen van de kadernota.

Het gaat er om dat niet geld leidend moet zijn maar

Lees verder…

Amendementen Kadernota 2012

De volgende amendementen en moties zijn door GroenLinks Waalre voorbereid en aangekondigd aan de raad.

Amendement AWMO-2.

Overwegende,

Dat er een wijziging gaat plaatsvinden in het nationaal beleid ten aanzien van PGB verstrekkingen

Besluit het bepaalde in lid II sub c van het ontwerp raadsbesluit als volgt te wijzigen:

c. bij de hulp bij het huishouden de keuzevrijheid van de

Lees verder…

Kadernota - Visie GroenLinks

Van Versailles-tuin naar eco-dorp of vier Eindhovense buitenwijken?
René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

In Bhutan kennen ze het bruto nationaal geluk, in Waalre de bruto lokale besparing. Dat het om meer gaat dan geld weet iedereen. Maar we zijn vergeten mensen op de eerste plaats te zetten. Wij willen een gezonde, leefbare en duurzame samenleving waarin eerlijke keuzes

Lees verder…

De Balans is Ver te Zoeken: Dat kan Anders!

Reactie op de kadernota 2011 Waalre

(uitgesproken door René Paré in de gemeenteraad 13 juli 2010)

De kadernota 2011 wordt voor een groot gedeelte gedomineerd door de Waalre in Balans inventarisatie door de werkgroepen.
Deze technische opsomming van potentiële bezuinigingen wordt echter ten onrechte als ombuigingsvoorstel aangemerkt.
Het reactief pragmatisme van deze ontwikkeling is ontluisterend.

Wij hebben vanaf het begin

Lees verder…