Hoe waardevol is uw boom?

Met dit formulier kunt u de puntenscore berekenen van een boom of boomgroep in de gemeente Waalre. De kenmerken, gegevens en puntenwaardering zijn overgenomen van de gemeentelijke bomenlijst. De interpretatie van de score is niet eenvoudig. Zie voor een toelichting onderaan deze pagina. Voor het zoeken van een boomsoort is een link opgenomen bij deze vraag.

Algemene gegevens
Boomnummer
Kern
Eigendom
Straatnaam & nummer
Object & aantal
Bijzonderheden
Waardering Score
Boomsoort [i] <– zoek
Stamdiameter [i]
Levensverwachting [i]
Groeivorm [i]
Ruimtelijke betekenis [i]
Bijzondere (cultuurhistorische) betekenis [i]
Totaalscore
Waardering

Toelichting

Stamdiameter

De stamdiameter op 1,30 meter boven maaiveld geeft een indicatie van grootte van de boom. Het opnemen en registreren van de stamdiameter is objectiever en eenvoudiger dan het inschatten en registreren van de leeftijd van de boom. [terug]

Levensverwachting

Alleen bomen met een goede levensverwachting dienen beschermd te worden middels de gemeentelijke lijst. De levensverwachting van de boom is afhankelijk van de actuele conditie, de algehele vitaliteit en de standplaatsfactoren van een boom. De inschatting van de levensverwachting vereist vakmanschap en kennis. Om de beoordeling eenvoudig te houden wordt enkel aangegeven of de levensverwachting van een boom meer of minder dan 10 jaar betreft. Omdat de lijst periodiek gemuteerd wordt volstaat dit. [terug]

Groeivorm

Bomen met een bijzondere of fraaie groei- of snoeivorm worden hoger gewaardeerd. Daarbij kan de extra waarde zijn gebaseerd op:
 • slechte/ geen bijzondere groeivorm: De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn in slechte staat, (bijvoorbeeld bij het ontbreken van een deel van de kroon) of de kroonvorm is zeer algemeen;
 • een soorteigen groeivorm opgekroond: De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig maar door opkroning is geen goed beeld van de soorteigen habitus aanwezig;
 • een soorteigen groeivorm: De natuurlijke vorm en bijbehorende kroonomvang van de boom zijn aanwezig en daardoor geeft de boom een goed beeld van de soorteigen groeivorm;
 • bijzondere groeivorm: De boom valt op door zijn aparte groeivorm (bijvoorbeeld treurvorm);
 • bijzondere snoeivorm: Bomen met een bijzondere snoeivorm (zoals de alom bekende leilinde, etagebomen en leiperen) hebben door hun vorm een extra waarde; [terug]

Ruimtelijke betekenis

Individuele bomen kunnen sterk bijdragen aan de structuur van de openbare ruimte. Doorslaggevende afwegingen hierbij zijn:
 • niet zichtbaarheid vanaf openbare weg: Het behoud van waardevolle bomen is gericht op een instandhouding van de kwaliteit van de openbare ruimte; bomen die niet vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dragen niet bij aan deze kwaliteit.
 • gedeeltelijk zichtbaarheid vanaf openbare weg: Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn dragen in beperkte mate bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en verdienen daarom bescherming.
 • gedeeltelijk zichtbaarheid vanaf openbare weg en ondersteunend bij de gemeentelijke groenstructuur: Bomen die vanaf de openbare weg gedeeltelijk zichtbaar zijn en ook daarnaast ook bijdragen aan de gemeentelijke groenstructuur zijn van groot belangrijk voor de kwaliteit van de openbare ruimte en verdienen daarom extra bescherming.
 • van alle zijden zichtbaar vanaf de openbare weg: Het behoud van waardevolle bomen is gericht op een instandhouding van de kwaliteit van de openbare ruimte; bomen die van alle zijden zichtbaar zijn vanaf de openbare weg dragen veel bij aan deze kwaliteit. [terug]

Bijzondere (cultuurhistorische) betekenis

Naast de toepassing van streekeigen soorten hebben sommige bomen extra betekenis vanwege het feit dat de vorm en soort boom van oudsher wordt toegepast in Waalre.
 • geen bijzondere betekenis: De boom heeft geen bijzondere betekenis voor de omgeving.
 • streekeigen beplanting: Boombeplanting die kenmerkend is voor de streek. Voor de gemeente Waalre zijn dit in de gehele gemeente: knotbomen zoals geknotte wilgen/ essen en leilindes.
 • landschappelijke beplanting: Inheemse bomen, solitairen en boomgroepen, van 1ste grootte*1 buiten de komgrenzen boswet hebben een belangrijke landschappelijke en recreatieve waarde. Ook bomen in houtwallen/houtsingels*2 hebben op basis van deze waarden een bijzondere betekenis.
 • bijzondere (cultuurhistorische) betekenis: Bomen kunnen vanwege hun geschiedenis, locatie of aanleiding een bijzondere betekenis hebben. Voorbeelden zijn grens- of markeringsbomen (op vroegere gemeentegrenzen), herdenkingsbomen (aangeplant bij een speciale gebeurtenis), geadopteerde bomen (door bijvoorbeeld een school of vereniging) en bomen waaronder recht werd gesproken. Ook historische structuren (> 80 jaar) op landgoederen en buitenplaatsen hebben een bijzondere betekenis. [terug]

*1 Inheems en 1ste grootte: volgens bijlage 2 sortimentslijst. Bomen met toevoeging cultivar worden niet als landschappelijk en recreatief waardevol gezien en hebben op dat vlak dus geen bijzondere betekenis.

*2 Houtwal / houtsingel : Lijnvormige begroeiing van met name inheemse bomen en struiken langs akker ter begrenzing of afscherming. Houtwal is gelegen op aarden wal, houtsingel op niveau om- ringende landschap.

Bron: Lijst waardevolle bomen gemeente Waalre, BTL Advies, 2008