Actief voor GroenLinks in Waalre?

GroenLinks is al sinds 2006 vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Waalre. Veel onderwerpen op de gemeentelijke agenda worden door de gemeenteraad besproken en besloten, en GroenLinks heeft hierin een rol die zich tot nu toe in de oppositie afspeelde. Wat de mogelijkheden zijn na de verkiezingen is koffiedik kijken, maar we blijven onveranderd werken aan een duurzame, gezonde en sociale toekomst voor de inwoners van Waalre.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn we op zoek naar mensen die het gedachtegoed van GroenLinks onderschrijven, en zich mogelijk willen inzetten voor de lokale politiek in Waalre.

Heb je er wel eens over nagedacht en ben je nu geïnteresseerd in een kennismaking? Stuur dan een e-mail naar pare@dse.nl of bel met 040 2214850 voor een afspraak om kennis te maken en meer informatie te krijgen.

Oogsten of schrapen? Begroting 2018

Dit is de laatste begroting van deze raad en coalitie.
Dus even kort terugkijken. Wat waren bij aanvang in 2014 de kernpunten, ambitie én visie van het college?

1 De kennis en het zelforganiserend vermogen in de samenleving stimuleren.
2 Bewakende rol die niet belemmerend werkt op het scheppen van ruimte.
3 Ontplooien van de inwoner van Waalre in alle levensstadia staat centraal.
4 Relatie met inwoners staat centraal.
5 Verschuiving naar netwerksamenleving.

Wat is hier van terechtgekomen?
Een héél magere aanzet en een zeer povere uitwerking hebben niet tot een aansprekend en inspirerend resultaat geleid. De urgentie heeft ontbroken, de uitkomsten zijn vaag, de resultaten onvoldoende.
Adequate maatregelen die voor de klimaatdoelstellingen nodig zijn te langzaam en mondjesmaat ter hand genomen, staan niet bovenaan de agenda, worden niet serieus genomen door dit college.
Zullen we zeggen een zes-minnetje? Waar je met de hakken over de sloot overgaat…

We willen met zijn allen zo graag een samenleving zijn die veilig, vrij en creatief is, maar ook solidair, sociaal, eerlijk en duurzaam. Dat is geen abacadabra. Dat is een universeel verlangen van mensen. We zitten op een moment van hoogconjunctuur, de economie draait als een tierelier, onze welvaart is op ongekende hoogte, alleen is het niet eerlijk verdeeld. De groei en ontwikkeling wordt niet gericht op duurzaamheid en sociale kwaliteit. We vergeten de mensen die het niet makkelijk hebben.

Met andere woorden het is lastig gebleken om idealen in daden om te zetten.
In de krochten van de bureaucratie en bestuurscultuur verdwalen idealen meestal in onnavolgbare beleidsstukken en deskundigenrapporten. In belangenverstrengelingen en politieke geldingsdrang. In persoonlijke drijfveren en – positionering.

Wat staat er nu in de begroting voor 2018?
Ten eerste veel financiële sturing en begrotings-ambities.
Maar waar is de burger gebleven?
We zien wel aandacht voor de portemonnee van de bewoners, maar niet voor de gevolgen van het beleid voor de sociale, culturele en maatschappelijke effecten.
Waar is de duurzaamheid en klimaatdoelstelling gebleven?
Dit uitgangspunt zou in alle beleidsterreinen met stip terug moeten komen. Dat is niet het geval.

 • We kunnen alleen de ambities op klimaat en duurzaamheid halen als we integraal inzetten op de ombuigingen die hiervoor noodzakelijk zijn.
 • We kunnen alleen een eerlijke en vrije samenleving hebben als we vol daarop inzetten, en gevestigde belangen durven veranderen.
 • We hebben een organisatie nodig die met design thinking en een resultaatgerichte aanpak een heldere vooruitgang laat zien!

Wat betreft het informatief vormgeven van de Programmabegroting hulde voor de heldere visualisatie van de grote lijnen. Een lang gekoesterde wens in vervulling! Dat geeft de burger inzicht in de grote lijnen. Nu doorpakken op de transparante weergave van details en relevante ontwikkelingen…

Wat betreft kunst en cultuur is het een catastrofe in Waalre. De budgetten voor de komende jaren zijn van een dramatisch laag niveau. De baten van kunst, musea, recreatie, sociaal cultureel werk zijn niet in beeld omdat de afgeleide effecten moeilijk in harde financiële gegevens te vertalen zijn.

Onze maatschappelijke en culturele verworvenheden, maatschappelijk weefsel, lokale economie en de intrinsieke waarde van cultuur en sport worden niet voldoende gezien.
Ik wil graag pleiten voor een toekomstige uitbreiding van de begroting met factoren die de kwaliteit van wonen, gezondheid en leven als resultaat van beleid weergeven. Hiervoor informatie integreren uit meerdere onafhankelijke bronnen.

Tot slot:

 • We zijn tegen de ozb verhoging;
 • Laten we de jeugd en de ouderen faciliteren en stimuleren om zich actief, creatief en sociaal te ontplooien;
 • Geef maatschappelijke ondersteuning terug aan ‘t Hazzo;
 • Verhoog de verkeersveiligheid met name voor langzaam verkeer in heel Waalre;
 • Heb oog voor de meerwaarde die cultuur heeft.

(Algemene beschouwing in raad 6 november 2017)

Praat mee over verandering

De fractie GroenLinks Waalre nodigt iedereen uit om met ons te komen praten over veranderingen.

Datum zaterdag 16 september – 15:00 – 17:00 uur
Lokatie De Pimpernel, Achtereindsestraat 1-B,  5583 TB Waalre

GroenLinks Waalre organiseert een bijeenkomst met bewoners om in gesprek te komen over belangrijke onderwerpen van vandaag en morgen.
Een uitnodiging om mee te praten en mee te denken over de toekomst en de lokale democratie. Geef mede vorm en inhoud aan een wezenlijke vernieuwing richting een open, participatieve en duurzame samenleving!

Thema’s die aan bod komen:

 • Toekomst Hazzo en wijkgebonden activiteiten ouderen;
 • Woonvisie en kansen voor senioren en starters;
 • Duurzaam door Waalre en herinrichting Den Hof;
 • Openbaar vervoer, verkeer, smart mobility;
 • Statushouders beleid;
 • Realiseren duurzaamheidsagenda;

Agenda:

14:30 Ontvangst met koffie en thee
15:00 Welkom en introductie
15:10 De Pimpernel presentatie
15:20 Inventarisatie thema’s
15:40 Keuze thema’s en discussie
16:15 Scenario’s voor veranderingen
16:45 Afronding en afspraken
17:00 Hapje en drankje

Praat mee onder het genot van een hapje en een drankje in De Pimpernel.

Datum: zaterdag 16 september
Tijd: 15.00-17.00 uur
Lokatie: De Pimpernel,
Achtereindsestraat 1 Waalre

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar pare@dse.nl
…maar het is ook open inloop, wees welkom!

Veranderingen

Doorkijken naar de toekomst is erg nutttig om te anticiperen op fundamentele veranderingen.
Futuristische fantasieën zoals van Jules Verne, Star Trek, Chriet Titulaer zijn van belang geweest om voorbereid te zijn op disruptieve innovaties, maar ook erdoor geïnspireerd te worden.

Hoe kunnen we nu al rekening houden met mogelijke zelfrijdende auto’s, bezorg-drones, quantum computing, DNA modificatie, AI, robotisering?
Door zulke existentiele vragen terug te leggen in locale gemeenschappen komen we tot een menselijke maat waarmee deze ontwikkelingen kunnen worden gepareerd en geïntegreerd. Door mee te bewegen de koers bepalen.

Met kunstenaars, ontwerpers, ingenieurs en architecten kunnen we verkenningen uitvoeren en met prototypes en experimenten sonderen wat de toekomst ons kan brengen. Het idee van Waalre als proeftuingemeente omarm ik derhalve met volle overgave. Een speciaal programma om dat serieus te ontwikkelen zou ik toejuichen. Dit is iets wat denk ik past in het Kracht van Waalre programma.

Met andere woorden: we moeten proberen zowel de korte als lange termijn te zien en hierop het beleid te baseren. Daarbij is het voorbereid zijn op veranderingen en daar positief tegenover te staan belangrijk.

Intussen zijn de actuele opgaves en vraagstukken niet minder belangrijk en verdienen alle aandacht en zorgvuldigheid.
Keuzes van nu hebben een lange schaduw, en die moeten nu met volle verstand worden genomen.

Joke Beuger lijsttrekker GroenLinks Waalre

Joke Beuger is tijdens de ALV van GroenLinks Waalre op 8 juni jl. unaniem verkozen als lijsttrekker. Beuger is de huidige fractievoorzitter van de lokale partij Nieuw Elan Waalre, Beuger richtte in 2014 tijdelijk een eigen partij op met als doel bij de verkiezingen van 2018 bij een progressieve partij aan te sluiten. Die heeft ze gevonden in GroenLinks.

“Ik ben vereerd met de unanieme verkiezing en met het vertrouwen van GroenLinks. Ik ga wederom al mijn energie steken in Waalre en verwacht veel te kunnen betekenen voor deze mooie partij”, aldus een trotse Joke, “het gedachtegoed van GroenLinks staat dichtbij mij!”

De kandidatencommissie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de gesprekken met Joke. ,,Ze formuleert soepel, beheerst en zakelijk. Haar motivatie en visie op de samenleving passen goed bij de partij. Met haar sterke uitstraling, senioriteit en jarenlange ervaring als raadslid geloven wij dat ze van veel waarde zal zijn voor Waalre. Ze is immers bekend met de Waalrese dossiers, kent het gemeentelijke politieke proces en heeft een breed netwerk.”

Joke maakte zich in Waalre jarenlang met succes hard voor onder andere de bouw van de brede school De Wilderen en een nieuw gemeentehuis op de oude locatie. Andere thema’s waar zij zich voor wil inzetten zijn ouderenzorg, verbetering van kleinschalig openbaar vervoer, leegstand in Den Hof en het vuurwerk aan banden leggen.