Stofwolken Hutdijk

Hutdijk Waalre in stofwolk gehuld

Door de combinatie van extreme droogte en grote drukte op de Hutdijk te Waalre vormen zich grote stofwolken die zelfs de wijk Ekenrooi binnendringen.

De lucht is over de hele lengte sterk vervuild, door het opgewaaide stof door heen en weer rijdende auto’s. De uitlaatgassen van slecht verbrandende auto’s komen daar nog bij.

Het is op het wandel- fietspad een onaangename en ongezonde ervaring. De vraag is of hier sprake is van een gevaarlijke situatie in verband met fijnstof concentraties.

Het door de gemeente ingevoerde beleid om met fijn grind de stofvorming bij droogte tegen te gaan lijkt hier niet het gewenste effect te hebben.

Of er klachten zijn uit de wijk in verband met de slechte luchtkwaliteit is niet bekend.

Jammer dat de populariteit van het mooie gebied en de heerlijke ijspret niet op een betere manier gefaciliteerd kunnen worden.

Er worden vragen gesteld aan het college.

Een introduktie over fijnstof: http://www.greenfacts.org/en/particulate-matter-pm/index.htm#1

Vragen aan College

Aan de gemeenteraad van Waalre De heer R. Paré
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Uw brief van    Uw kenmerk        Afdeling/ Ambtenaar Openbare Ruimte/J. Thomassen
Onderwerp
Art. 39 vragen GroenLinks stofwolken  Hutdijk
Ons kenmerk    Datum
09-02-2017
VERZONDEN    1 3 FEB. 2017

Geachte heer Paré,

U heeft aan ons vragen gesteld betreffende de stofwolken op de Hutdijk in Waalre . Middels deze brief geven wij  u hierop antwoord.
Antwoorden  op uw vragen gesteld in uw email d.d.  3 november  2016 :

Is het college bekend met de problemen met  stofwolken  en luchtkwaliteit op en rondom  de Hutdijk te Waalre?

Het is bekend dat bij langdurige droogte stofvorming mogelijk is op het zandpad de Hutdijk. Bij het veroorzaken van stofwolken is de gereden snelheid een belangrijke factor. Niet alle automobilisten houden hier rekening mee.
In 2014 is een proef uitgevoerd om door middel van het aanbrengen van split de stofvorming te verminderen. De stofvorming werd inderdaad  minder  waarna  het gehele zandpad is voorzien van split. Bij droogte is stofvorming op  een  zandpad echter  nooit geheel  te voorkomen.
Alhoewel stofvorming voor fietsers en wandelaars natuurlijk niet prettig is, is er geen sprake van een verhoogd  gezondheidsrisico.
De enige manier om stofvorming daadwerkelijk  te  voorkomen  zou het  aanbrengen van een verharding zijn. Dit achten wij niet wenselijk omdat dit afbreuk doen aan de natuurlijke  en  landschappelijke waarde.

Is het bekend dat zelfs in de wijk Ekenrooi ernstige hinder wordt ondervonden door de stofwolken?

In het verleden zijn er enkele klachten  ontvangen  van bewoners  die direct  wonen aan het onverharde gedeelte van de Hutdijk. Naar aanleiding daarvan is het eerste gedeelte van de Hutdijk over een lengte van circa  som  verhard.
Van inwoners verderop in Ekenrooi hebben wij geen klachten met betrekking tot stofwolken ontvangen.

Zijn er klachten ontvangen door gemeente,  politie, GGD?

Er zijn de afgelopen jaren meerdere meldingen bij de gemeente  binnen  gekomen over stofvorming op de Hutdijk. Van de politie of GGD hebben wij geen meldingen ontvangen. Mochten politie of GGD klachten ontvangen, dan  worden zij  geacht door te verwijzen naar de wegbeheerder  cq. de gemeente.

Zijn er overwegingen om de omwonenden te waarschuwen ramen en deuren gesloten ‘ te· hbûden?

Er zijn geen overwegingen om de omwonenden te waarschuwen bij stofvorming. Daar is ook geen aanleiding voor aangezien er geen verhoogd risico was voor de volksgezondheid.

Is het college bekend met het feit dat eerdere maatregelen blijkbaar hebben gefaald?

Eerdere maatregelen, zoals het aanbrengen van verharding en split, hebben bijgedragen tot een vermindering van de stofoverlast. Wij delen derhalve uw mening dat eerdere maatregelen  hebben gefaald niet.

Is  het college bekend met  de samenstelling  van de stofwolken?

De stofwolken zijn niet onderzocht op de samenstelling. In 2014 is er een nieuwe deklaag met granulaat en split aangebracht.  Aangezien  we weten welke  stoffen zich in de grond bevinden,  waarvan  het  stof afkomstig  is (zand),  weten  we ook waaruit de stofwolk  bestaat (zand).

Is het college bereid op korte termijn onderzoek te doen naar de samenstelling van de luchtverontreiniging?

Het college is bereid onderzoek te doen naar luchtverontreiniging als daar aanleiding toe is. Wij zien daar op dit moment overigens geen aanleiding toe.

Is het college bereid op korte termijn en op lange termijn maatregelen te  treffen die de problemen  gaan oplossen?

Er zijn in 2015 al maatregelen genomen door het aanbrengen van split en in een eerder stadium is verharding aangebracht. De voorkeur heeft het om stofvorming te voorkomen door aanpassing van de rijsnelheid (informeren via  borden).  Verder worden de zandwegen  in  Waalre jaarlijks onderhouden  waardoor  ze vlak blijven en er geen gaten ontstaan.

Wij hopen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,  drs. J.W.F. Campagne
de burgemeester,  drs. J.W. Brenninkmeijer

Stofwolken in wijk Ekenrooi Waalre

Voorjaarsbeschouwing GroenLinks Waalre Kadernota 2017

GROENLINKS:

Samen Duurzaam en Sociaal ontwikkelen

René Paré, fractievoorzitter GroenLinks

De fractie GroenLinks Waalre heeft waardering voor de positieve en realistische benadering van de opgaven en kansen voor 2017 en verder.
Met name de balans tussen de opgaven in het sociale domein en de financiële mogelijkheden is een lastige opgave, die door ons vooralsnog als voldoende wordt beoordeeld.

Investeren in elkaar
Als lokale samenleving moeten we zorgen voor een goed en sterk verband op sociaal, cultureel en economisch gebied. Dat maakt onze gemeente krachtig en bestuurlijk duurzaam. Veel voorlichting, persoonlijke aandacht en actief beleid t.a.v. onderbenutting is hard nodig. De nieuwe benadering van de zorg- en welzijnspraktijk maakt het voor veel mensen lastig. Hierbij kan een dynamische en creatieve benadering voor nieuwe energie en vertrouwen zorgen. Een wedstrijd voor een nieuw Waalres woord voor ‘mantelzorger’ kan hiervoor symbool staan.

Gemeenschapshuizen
We zijn blij met de ontwikkelingen rond het Klooster, waar de sociaal- culturele activiteiten voortgang kunnen vinden met het nieuwe exploitatiemodel.
We vinden de ontwikkeling van het sociaal- cultureel activiteiten programma voor het nieuwe MFC gemeentehuis achterblijven. We willen hiervoor een reservering opgenomen zien om een goede start met de nieuwe situatie te faciliteren.

Openbare ruimte visie
Met een goed afgewogen pakket van maatregelen om de openbare ruimte te ontwikkelen kan de leefbaarheid verder verbeteren. De herinrichting van de N69 en de voorbereiding hiervan heeft een planontwikkel-visie nodig die de burgerparticipatie hierin maximaal integreert. Dit project ter hand nemen als een nieuwe vorm van samenwerken waarbij de kennis en creativiteit van burgers wordt ingezet om een breed gedragen en innovatief project te realiseren. Hack de N69!

Burgerinitiatief en vluchtelingen
Democratisering en participatie kunnen we verbeteren door meer ‘bottom-up’ te benaderen. Activiteiten in buurten faciliteren en stimuleren kan met inzet van in de regio aanwezige ervaring en kennis (social design) worden ingezet. Juist uitdagingen als inburgering en socialisatie van vluchtelingen en statushouders zijn een verrijking van het sociale en culturele weefsel.

Inhaalslag sociale woningbouw
Met prioriteit moeten achterstanden in de volkshuisvesting, voor integratie van statushouders worden ingelopen, maar ook voor starters op de woningmarkt. Het regio- “Actieplan statushouders” om versneld huisvesting te realiseren, spreekt ons aan en biedt kansen.

Duurzaamheidsagenda
De aanleg van PV-Zonneparken van 1-3 hectare moet snel gerealiseerd worden op goedkope onrendabele grondposities (taluds/geluidsschermen A67, overtollige bedrijventerreinen): snel inventariseren. Deze grootschalige zonnevelden leveren een substantiële bijdrage om de gestelde doelen te halen.

raadsagenda juni/juli 2016

Voorlopige planning raadsbijeenkomsten voor het zomerreces

14 juni:
•    Beeldvormend:
•    Zaakgericht werken
•    Plan van aanpak/kaders Gebiedsvisie ‘’t Hazzo en omgeving
•    Herinrichting openbaar gebied Waalre-dorp, Markt en omgeving

21 juni:
•    Besluitvormend:
•    Gemeenschappelijke regeling GGD
•    Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio
•    Jaarrekening Ergon

•    Oordeelsvormend:
•    4e Turap
•    Kadernota

5 juli:
•    Besluitvormend:
•    4e Turap
•    Kadernota

•    Oordeelsvormend:
•    Jaarrekening 2015

12 juli:
•    Besluitvormend:
•    Jaarrekening 2015

•    Oordeelsvormend:
•    Ondersteuningsbeleid
•    Krediet CPO Beekdael
•    Verordening Kwaliteit Vergunning, Toezicht en Handhaving
•    Toezichtsinformatie
•    Zaakgericht werken
•    5e Turap

19 juli:
•    Besluitvormend:
•    Ondersteuningsbeleid
•    Krediet CPO Beekdael
•    Verordening Kwaliteit Vergunning, Toezicht en Handhaving
•    Zaakgericht werken
•    5e Turap
•    Toezichtsinformatie
•    Reglement van Orde

Vuurwerkverbod Waalre

Al langer zijn de bezwaren tegen het afsteken van vuurwerk aan de orde. Het is gevaarlijk en er vallen elk jaar veel slachtoffers, vaak omstanders die zelf geen vuurwerk afsteken. Er wordt ook veel materiele schade aangericht aan partikuliere en gemeentelijke eigendommen. Er is daarnaast vaak sprake van ernstige luchtverontreiniging door het vuurwerk.

Menige gemeente is momenteel bezig met het invoeren van een vuurwerkverbod in aangewezen gebieden, met het organiseren van een (alternatieve) centrale vuurwerkshow, en met voorlichting en voorzieningen betreffende preventie van ongelukken (met bijvoorbeeld zgn. vuurwerkbrillen).

Wij vinden dat het College van Waalre een paar gebieden moet aanwijzen waar een vuurwerkverbod geldt. Dat zal moeten gelden voor de winkelcentra Den Hof en De Bus, de zorgcentra Hoevenakkers, Het Laar. Meer gebieden zijn optioneel. Daarnaast zijn een voorlichtingscampagne en preventieve maatregelen gewenst.

De APV van Waalre vermeldt:

Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het verboden consumentenvuurwerk te bezigen op een door het college in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.


Meer informatie over vuurwerk:

Rijksoverheid

VNG

Verordening Oirschot

Tips voor veilig vuurwerk

Weef behoeften en kansen tot een mooi en sterk geheel

Er zitten veel goede ideeën in de begroting, zoals de aandacht voor duurzaamheid en de plannen om ontmoeting en samenwerking tussen de gemeente en de inwoners te stimuleren. Maar mooie woorden zijn niet genoeg. Het moet ook echt gebeuren. GroenLinks vindt dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren tot een slechte balans hebben geleid.

Er is eenzijdig gekeken naar financiën – een sluitende begroting lijkt het belangrijkst -  terwijl je juist de veranderingsbereidheid die in een crisis ontstaat, zou moeten gebruiken om de samenleving toekomstbestendig te maken. Daar mag je gerust in investeren. GroenLinks wil de komende jaren alsnog die slag maken. Wij vinden dat de overheid een veel stimulerender rol moet spelen in de maatschappij. Als gemeente kun je het verschil maken door je veel meer te verweven met de inwoners. Waarom zijn er zo weinig initiatieven waarin ambtenaren en vrijwilligers sámen optrekken? Als gemeente moet je veel actiever aan inwoners vragen wat ze nodig hebben en welke ze ideeën hebben.

Een goede gemeente zorgt pro-actief voor een inspirerende omgeving: straten en andere openbare ruimte, gemeenschapsvoorzieningen, een cultuur waarin creativiteit en initiatief worden beloond. Als lokale overheid moet je een vertrouwensband hebben met je inwoners. Je laat zien wat je doet: open data, open spending. Je betrekt bewoners in een vroeg stadium bij beslissingen, niet pas als het al een voldongen feit is. Over wat er in het dorp moet gebeuren, ideeën, mogelijkheden, initiatieven, het gebruik van de openbare ruimte, van gebouwen, moet je met heel veel mensen praten.

Als je ideeën bij elkaar brengt, ontstaat er zoveel meer dan er nu mogelijk lijkt. Dan krijgen mensen inspiratie en energie en gaan ze elkaar stimuleren. Dat gaat niet helemaal vanzelf. Mensen moeten eraan gewend raken dat de gemeente positief reageert als je met een idee komt. De gemeente zal dat dus vlot moeten trekken door bijvoorbeeld een stukje grond ter beschikking te stellen aan mensen die ervoor te porren zijn om daar samen op te gaan tuinieren, of door aan de gesprekstafel duurzaamheid niet alleen met bestuurders te praten maar ook met inwoners en goede ideeën te stimuleren met ruimte en middelen.

Dat is voor GroenLinks de gemeente: een Wever die mensen, mogelijkheden en belangen in elkaar vlecht en zo een mooi en sterk geheel creëert.

René Paré, fractievoorzitter

(publicatie in De Schakel)